آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱/ ۷/ ۱۳۸۶ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/ 7/ 1386
هیئت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود :
۱- قانون : قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵‌ـ‌.
۲- ستاد: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات .
۳- تبلیغ : هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی…