آیین نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۱/ ۵/ ۱۳۷۴

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست
مصوب 11/ 5/ 1374

توضیحات

ماده ۱ – محور و اساس حمایت ها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین ‌نامه عبارت است از ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه ‌ها و موجبات ‌عادی ‌سازی زندگی زنان و کودکان بی ‌سرپرست موضوع ماده (۲) قانون تأمین زنان و کودکان بی ‌سرپرست که…