آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران
مصوب 3/ 4/ 1386 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژه ‌های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴، در این آیین‌ نامه نیز به همان مفاهیم به کار برده می‌ شوند. سایر اصطلاحاتی که دراین آیین‌ نامه به کار رفته است، دارای معانی زیر می ‌باشند:
۱ ـ قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ ـ
۲ ـ نهادها و تشکل های تحت نظارت: کلیه نهادها و تشکل هایی که براساس …