آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۹/ ۱/ ۱۳۷۱ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/ 1/ 1371 رییس قوه قضاییه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه