آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۹/ ۱/ ۱۳۷۱ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 19/ 1/ 1371 رییس قوه قضاییه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – قانون اصلاح مواد یک و دو و سه و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ لازم الاجراء شده است در این آیین نامه اختصارا قانون نامیده می شود .
ماده ۲ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۱) – ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهی های ثبتی دران منتشر می شود …