آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۸۶ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 2/ 3/ 1386 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می رود:
الف ـ قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ که از این پس در این آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود.
ب ـ محدوده شهر، حریم شهر، محدوده …