آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/ 2/ 1374 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مصوب 25/ 12/ 1395
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور