آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به شرح زیر تصویب می‌گردد:…