آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 رییس قوه قضاییه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه