آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۳

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
مصوب 30/ 6/ 1393