آیین نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
مصوب 30/ 6/ 1393

توضیحات

ماده ۱ – در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف – سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ های صنعتی ایران
ب – واحد استانی تابع: شرکت شهرک‌ های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌ های صنعتی ایران
ج – وظایف حاکمیتی: آن دسته از فعالیت‌ های …