آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 مصوب
16/ 11/ 1381 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

توضیحات

‌ماده ۱- دراین آیین‌ نامه، واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می ‌روند:
‌الف – حریم قانونی راه و راه ‌آهن:
‌محدوده ‌ای از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح و از جمله کمیسیون موضوع‌ ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۴۶ هیأت وزیران تعیین یا افزایش آن ها بر اساس جدول و کروکی ‌پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده …