آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون «لغو قانون انگشت نگاری عمومی مورخ ۷/ ۳/ ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/ ۵/ ۱۳۶۸ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون «لغو قانون انگشت نگاری عمومی مورخ 7/ 3/ 1368 مجلس شورای اسلامی»
مصوب 7/ 5/ 1368 هیأت وزیران