آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون «لغو قانون انگشت نگاری عمومی مورخ ۷/ ۳/ ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/ ۵/ ۱۳۶۸ هیأت وزیران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده قانون «لغو قانون انگشت نگاری عمومی مورخ 7/ 3/ 1368 مجلس شورای اسلامی»
مصوب 7/ 5/ 1368 هیأت وزیران

توضیحات

ماده ۱ – در اجرای آیین نامه مذکور از افراد مشروحه زیر انگشت نگاری به عمل خواهد آمد .
الف – کلیه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه با معرفی مراجع دولتی ذی ربط .
ب – کلیه افرادی که به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مورد تابعیت آن ها تردید حال شده و پرونده آنان به شورای تأمین شهرستان یا استان احاله گردیده است و نیز افراد بالاتر از ۱۵ سال که فاقد اسناد سجلی هستند با معرفی ادارات ثبت احوال هر محل