آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوی اسلامی ایران مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۹۴ شورای ملی ایمنی زیستی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوی اسلامی ایران
مصوب 29/ 1/ 1394 شورای ملی ایمنی زیستی

توضیحات

ماده ۱- در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- حمل و نقل داخلی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.
ب- حمل و نقل فرامرزی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به خارج و یا بالعکس.
پ- حمل و نقل عبوری (ترانزیت): هرگونه جابه جایی …