آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت

مصوب 30/8/1385 رییس قوه قضاییه

توضیحات

با اختیار حاصل از ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴، آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت به شرح ذیل مورد تصویب قرار می گیرد؛ …