آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۳ رییس قوه قضاییه

1,000,000 ریال

آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان ها

و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مصوب 13/2/1378 رییس قوه قضاییه