آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۳ رییس قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان ها

و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مصوب 13/2/1378 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – خودکفایی عبارت است از تحصیل درآمد از طریق اقدامات تجاری و بازرگانی، تولیدی، خدماتی، عمرانی و نظایر آن با استفاده از نیروی کار زندانیان و امکانات سازمان و مؤسسات وابسته، سرمایه‎های دولتی، بانک ها، تعاونی ها و بخش خصوصی به منظور تأمین نیازمندی های سازمان در جهت:…