بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۳۹۹

قانون آیین دادرسی مدنی همراه با توضیحات ماده به ماده

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ کتاب اول – در امور مدنی کلیات ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی […]

نمونه قرارداداجاره یک اتاق از دفتر کار

 نمونه قرارداد  اجاره یک اتاق از دفتر کار    اجاره نامه  ماده ۱ : طرفین قرارداد      1-1- موجرین : آقای/خانم    فرزند       به شماره شناسنامه   صادره از                 کدملی                    متولد          همراه               مقیم             2-1- مستاجرین  :آقای/ خانم   فرزند  کد ملی                      شماره شناسنانه                          متولد […]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ با رای مستقیم مردم تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ۵۸/۱۱/۱منتشر و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ با همه پرسی و در روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷ مورخ ۱۳۶۸/۶/۶/ منتشر شده است.) مصوب ۱۳۵۸ […]