بایگانی ماه: آبان ۱۳۹۶

قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ اصلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ بحران: شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود […]