قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به بهانه زلزله اسف بارکرمانشاه

/
قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور فصل اول ـ تعاريف ماده1ـ ا…