نمونه مبایعه نامه ماشین آلات

مبایعه نامه
ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده : شرکت                               شناسه ملی                             شماره ثبت           بنشانی              با مدیریت                   فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از…………………………………………………….. کدملی ………………………………………….. متولد …………………………………………………………. ساکن …………………………………………………………  تلفن

۲-۱- خریدار: شرکت                 شناسه ملی                   شماره ثبت                با مدیریت                     فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………………………………..کدملی ………………………………………….. متولد ……………………………………………………………….. ساکن ………………………………………………………….  تلفن ………………………………………………. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………………………….. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

 

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست ازفروش  شش دانگ یک دستگاه فرزCNC مدل                                ساخت          و مشخصات

موضوع فاکتور شماره

توضیحا اینکه حسب اظهارات فروشنده کارکرد دستگاه ۵۰ ساعت میباشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع                   تومان  تعیین گردید .

۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (                  ) طی چک       شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن با حروف (                 ) میباشد که در تاریخ                         همزمان با تحویل مبیع  به فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرایط معامله

۱-۴- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان به استثنای  موارد تقلب و تدلیس و خیار عیب  با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید .

۲-۴- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده است ، فروشنده موظف است اصل ثمن دریافتی و ۲۰ درصد آنرا بعنوان خسارت ظرف مدت یکهفته از کشف فساد  به خریدارپرداخت  نماید .

۳-۴-تحویل مورد معامله :

فروشنده متعهد گردید در تاریخ                   در ساعت                  در قبال دریافت الباقی ثمن مبیع را به فروشنده تسلیم نماید .تسلیم کالا در انبار فروشنده واقع در                  خواهد بود.

تبصره : فروشنده متعهد گردید قبل از تاریخ تحویل,  مبیع را توسط پرسنل شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بشماره ثبت ۷۱۰۹۴ بازبینی و سرویس عمومی و کلی نماید و گواهی سلامت کامل و تعویض قطعات مستهلک را از شرکت مذکور اخذ نمایدو گواهی مذکور را همزمان با تحویل تسلیم خریدار نماید . تحویل دستگاه بدون تسلیم گواهی سلامت از شرکت مذکور در حکم عدم تسلیم خواهد بود.

۴-۴- چنانچه درهرزمان مشخص گردد دستگاه فروخته شده معیوب بوده و یا کنتور             ساعت غیرواقعی بوده  در آنصورت فروشنده موظف است اصل ثمن دریافتی  و ۲۰ درصد کل ثمن را بعنوان خسارت  به خریدار پرداخت نماید .

۵-۴- نوسانات ارز و تغییر قیمتها و تحریمها واثرات ناشی هیچ تاثیری در این معامله نداشته و نخواهد داشت و هرگونه ادعایی در اینخصوص توسط هریک از طرفین بهرعنوان و بهر دلیل مطرح گردد و هرگونه ادعایی در اینخصوص مطرح گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط میباشد .

۶-۴- چنانچه هریک از طرفین از انجام هریک از تعهدات خود دراین قرارداد امتناع نمایند بایستی روزانه مبلغ پنجاه میلیون ریال بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید . این مبلغ بدل از اصل تعهد نبوده و با آن جمع میگردد.

ماده ۵:کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک     نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور  علاوه بر مقررات حاکم، عرف ذیربط را نیز مراعات خواهد  نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است

 

این قرارداد ، در تاریخ با حروف ………………………………………………………….. ساعت …………………………………………………………………………به نشانی …………………………………………………………………………………………………………… در دو نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید. هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است

 

فروشنده                        خریدار                                 شهود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.