قرارداد انتقال سرقفلی

ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- انتقال دهنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………. کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..
۲-۱- انتقال گیرنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ……………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..
ماده ۲: موضوع و مورد معامله
موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه ، تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارت است از ………………….. دانگ / یک باب ………………………. دارای پلاک ثبتی شماره …………….. فرعی از ………………….. اصلی ………………….. قطعه ………………. واقع در بخش …………………….. به مساحت ………………………… مترمربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………………….. صفحه …………….. دفتر ……………… بنام …………………………………………………………………….. ، دارای حق اشتــراک آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه …………….. به متراژ ………………. مترمربع / انباری قطعه ………………… به متراژ …………………. متر مربع / تلفن دایر به شماره …………………………………/ غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره ………………….. مورخه / / ۱۳ صادره از سوی شهرداری منطقه ………… می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد .
ماده ۳ : قیمت معامله
۱-۳- قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ……………………………… ریال معادل ……………………………………….. تومان تعیین می گردد .
۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ …………………………………………. ریال معادل ………………………………………….. تومان نقداً / طی چک شماره ………………………… بانک ……………………… شعبه ………………………….. به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ ………………………………………. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .
ماده ۴ : شرایط مربوط به تنظیم سند
۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره …………………….. حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را به نام انتقال گیرنده و یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام گیرنده بعدی ، موکول به احراز از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .
۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
ماده ۵ : شرایط تسلیم مورد معامله
۱-۵- انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .
۲-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد ، قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .
۳-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد ، انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل مبلغ ………………………………………………… ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد .
ماده ۶ : آثار قرارداد
۱-۶- در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد ، مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت .
۲-۶- انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال ، سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلاً به دیگری واگذار نگردیده است . هر گاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می باشد .
۳-۶- انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد در موعد قرارداد ، مکلف است از بابت هر روز تاخیر ،‌ مبلغ ………………………………… ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید . تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد .
۴-۶- انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ / / ۱۳ به انتقال دهنده تادیه نماید . در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ ………………………………….. ریال وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید .
۵-۶- پراخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک بعهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده می باشد . در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر ( مالک ) مبلغ ………………………………………… ریال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره باید اجاره بها با توافق مستأجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .
۶-۶- مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی ، بمنظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، بعهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود .
۷-۶- اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی می ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف بصورت …………………………… می باشد .
ماده ۷
این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید .
ماده ۸
حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………………………………………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده ۹
این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ در ………………… به نشانی ………………………………………………………………….. در دو نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید . هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است .
ماده ۱۰
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .
توضیحات
نام و نام خانوادگی انتقال دهنده
نام و نام خانوادگی انتقال گیرنده
نام و نام خانوادگی شهود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.