قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک : عبارتست از اجـاره ……………………. دانـگ یکدسـتگاه اتومبیـل نـوع ……………………. سیسـتم ……………………. تیـپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سـیلندر نـوع سـوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعـداد چـرخ …………………. شـماره موتـور …………………………………. شـماره شاسی …………………………………. شماره انتظامی ناجا …………………………………. / فاقد شـماره انتظـامی ناجـا ، شناسـنامه خــودرو ( VIN ) …………………………………………………………………………………………. خریــداری فروشــنده بــه موجــب ……………………………………. ………………………………………………………. بــــا تمــــام لــــوازم منصــــوبه از قبیــــل …

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو به صورت فایل پی دی اف پیوست شده است.

برای مشاهد و دانلود اینجا کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.