تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید نسبت به قطعه شماره(۲۲و۲۳-ای) از اراضی شهرک صنعتی به پلاک ثبتی فرعی ازاصلی واقع در مقوم به بیست میلیون و یک ریال بااحتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضایی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با  سلام احتراما” به استحضار می رساند : پلاک ثبتی به  قطعه شماره ( ۲۲و۲۳) واقع در شهرک صنعتی  در مالکیت خواهان ردیف اول بوده که به موجب قرارداد شماره۴۱۴-۴۱۹ مورخه۸/۵/۸۲ حق انتفاع ملک مزبور به خوانده واگذار گردیده و خوانده برای استفاده از تسهیلات ملک فوق را با موافقت شرکت شهرکهای صنعتی (خواهان ردیف اول) به موجب قرارداد رسمی شماره قرارداد رهنی شماره۱۳۷۳۲ و ۱۹۷۴۵  مورخ۱۳/۷/۸۵ و ۹/۱۱/۸۹   تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره  در رهن و وثیقه بانک  (خواهان ردیف دوم) قرارداده و با توجه به اینکه خوانده نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدامی ننموده بانک  به موجب قانون اعطا تسهیلات بانکی و  تبصره۸ ماده یک مصوبه شماره ۳۱۲۲۶/۱۵۶ مورخه۹/۵/۱۳۶۹ هیئت وزیران در تاریخ۳۱/۱/۹۵ نسبت به جانشینی در قرارداد واگذاری حق انتفاع منعقده فیمابین شرکت شهرکهای صنعتی(خواهان ردیف اول) و شرکت (خوانده)اقدام نموده و تغییر نام نیز در صفحه ۳۰ دفترچه قرارداد مذکور تصریح و توسط خواهان ردیف اول تایید گردیده است. لذا باعنایت به انتفال کلیه حقوق خوانده از تاریخ  انتقال                   به بانک خواهان، خوانده هیچگونه سمتی در ملک موصوف نداشته و ملزم به تحویل ملک متنازع فیه به خواهان ردیف دوم می باشد. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک  فوق و کلیه مستحدثات و تاسیسات آن  و تحویل آن به بانک(خواهان ردیف دوم)   در حق خواهان ردیف۲ و پرداخت هزینه دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله و وکیل دادگستری  در حق خواهان ردیف ۲ مورد استدعاست.

                                                                                                                      با تشکرو تجدید احترام     سیدرضا پورطراح وکیل بانک 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.