جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات :

زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

? زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی

?زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی

? زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی

? زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده

?زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن

?زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی

?زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی

?زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلد یو تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال

? تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی

?زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر

? رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه

? زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر ۱- اقرار کمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضی؛ ۳ـ شهادات گواهان.

? لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱- اقرار چهار مـرتبه؛
۲- شهادت چـهارمـرد عـادل  ۳- عـلم قاضی. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

?لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه
? لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق

?لواط با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر

?تفخیذ ماده ۱۲۱۱۰۰ ضربه تازیانه حدی

?تکرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدی

?قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزیری

?بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزیری

?مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی

?تکرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی
? قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش ماده ۱۳۴ هر یک کمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری

? قوادی ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا یک سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضی. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.

? حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضی؛ ۴- گزارش ضابطین.

? تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام

?دایر کردن اماکن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل

? پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.