تقاضای صدورحکم تخلیه یکباب مغازه بدلیل تعدی وتفریط با جلب نظر کارشناس رسمی بشرح دادخواست تقدیمی بااحتساب کلیه خسارات قانونی ۱-فتوکپی مصدق اسناد مالکیت بشماره های ۷۰۴۱۰۷ الی ۷۰۴۱۱۴ ۲–فتوکپی اجاره نامه شماره ۶۹۹۲۹ مورخ ۲۹/۹/۶۹ ۳- فتوکپی مصدق تامین دلیل شماره مورخ

  بسمه تعالی     :احتراما”معروض می دارد : موکلین اینجانب مالکین ششدانگ  پلاک ثبتی  2فرعی از۳  اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۰۹۷  بخش ثبتی میباشند که  پلاک مذکور مشتمل بر تعدادی مغازه میباشد .قرارداد اجاره شماره ۶۹۹۲۹ مورخ ۲۹/۹/۶۹فیمابین   شرکت ساختمانی    (که خواهانها ملک مذکور را از آن شرکت  خریداری نموده اند و خواهانها قایم مقام وی  میباشند ) وخوانده فوق الذکر   در خصوص ششدانگ مغازه واقع در   تهران خ دربند      تنظیم و برای مدت یکسال شمسی از تاریخ۶۹/۱۰/۲به اجاره مستاجر (خوانده ) درآمده است . لیکن متاسفانه خوانده برخلاف   قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ اقدام به تعدی و تفریط در خصوص مورد اجاره بشرح ذیل نموده است  :

  • اقدام به احداث بالکن در مغازه مذکور نموده است .
  • اقدام به حفر چاله مکانیکی در مغازه نموده است.

لذا از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم تخلیه   با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بدلیل تعدی و تفریط  بااحتساب کلیه خسارات قانونی شامل هزینه دادرسی کارشناسی حق الوکاله و غیره  مورد استدعاست . ضمنا با عنایت به اینکه اصل سند اجاره نامه   در ید خواندگان میباشد وموکلین به نسخه موجر در حال حاضر دسترسی ندارند  استدعا دارد بموجب ماده ۲۰۹ ق .ا.د.م اصل اجاره نامه از خواندگان مطالبه گردد.  اززحمات آن عالیمقام و همکاران محترم درراستای  تحقق عدل و احقاق  حق کمال تشکر و امتنان را دارم .                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          باتقدیم احترام             

                                                                                                                                                      سیدرضا پورطراح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.