انواع سوءنیت:

 

انواع سوءنیت:

الف)

 

۱)سوءنیت عام:اراده وآگاهی مرتکب نسبت به ارتکاب رفتارمجرمانه را سوءنیت عام گویند.

 

۲)سوءنیت خاص: اراده وآگاهی

 

مرتکب نسبت به موضوع و یا مجنی علیه را گویند(به عبارت دیگر؛قصد حصول نتیجه مجرمانه را گویند.)

 

ب)

 

۱)سوءنیت ساده: هنگامی که ارتکاب جرم بدون طرح و نقشه قبلی باشد؛ سوءنیت راساده گویند.

 

۲)سوءنیت مشدد: هنگامی که ارتکاب رفتار مجرمانه با طرح و نقشه قبلی باشد؛ سوءنیت را مشدد گویند.

 

ج)

 

۱)سوءنیت جازم: هنگامی که ارتکاب جرم مطابق میل و اراده مجرم باشد؛ مانندقتل با فعل غیر کشنده.

 

۲)سوءنیت احتمالی: در مواردی است که نتیجه مجرمانه قابل پیش بینی باشد ولی مورد اراده و خواست مرتکب نباشد؛ مانندجرایم ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی.

د)

 

۱)سوءنیت معین: هنگامی که جرم نسبت به شخص و یا مال معین مورد نظر بزهکار واقع شود.

 

۲)سوءنیت نامعین: هنگامی است که جرم نسبت به هدف معین بزهکار واقع نشود…مانند بمب گذاری در هواپیما و یا در ورزشگاه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.