قرارداداجاره مشاعات جهت نصب دکل جهت شرکتهای خصوصی

450٬000 ریال