قرارداد استفاده از فضای پشت بام جهت دکل مخابراتی

   قرارداد استفاده از فضای پشت بام جهت دکل مخابراتی بسمه تعالی  قرارداد زیر نمونه ای ازقراردادهای استفاده از فضای پشت بام جهت دکل مخابراتی می باشد . شما می توانید از طریق مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو سوالات خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی…

نمونه قرارداداجاره سوله

بسمه تعالی قرارداداجاره سوله  توسط آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است . شما میتوانید از طریق مشاوره باوکلای گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید . وکلای گروه حقوقی طرح نو (دفتروکالت سیدرضاپورطراح و همکاران )آماده ارائه…

قراردادفروش متناوب وبلندمدت

قرارداد فروش متناوب و بلندمدت قرارداد فروش متناوب و بلندمدت توسط آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است . شما میتوانید از طریق تماس با خطوط مشاوره گروه حقوقی طرح نو  سوالات خود را با وکلای پایه یک دادگستری گروه حقوقی طرح نو  مطرح فرمایید .…

قرارداد استخدام ساده

قرارداد زیر توسط  آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است . در صورت نیاز به مشاوره میتوانید با خطوط مشاوره بشرح ذیل تماس بگیرید: ۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ ویژه استان تهران   ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ کشوری  تماس از خط ثابت شهری بدون کد   بسمه تعالی قرارداد کار این قرار داد به موجب…

قرارداد فروش کالا

قرارداد فروش کالا نمونه دوم

بنام حضرت دوست قرارداد فروش کالا ماده ۱-الف-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          درشهر         در نشانی                                               فیمابین شرکت  به شماره ثبت                         شناسه ملی                                         بمدیریت                       به نشانی                       و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد فروشنده  نامیده میشودو آقای/ خانم / شرکت  به شماره ثبت/شماره شناسنامه                          شناسه/کد ملی                                         بمدیریت /نام پدر                           و دارندگان…

نمونه قرارداداجاره یک اتاق از دفتر کار

 نمونه قرارداد  اجاره یک اتاق از دفتر کار    اجاره نامه  ماده ۱ : طرفین قرارداد      1-1- موجرین : آقای/خانم    فرزند       به شماره شناسنامه   صادره از                 کدملی                    متولد          همراه               مقیم             2-1- مستاجرین  :آقای/ خانم   فرزند  کد ملی                      شماره شناسنانه                          متولد…

نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

بسمه تعالی   قرارداد اجاره: ۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین آقای  بمشخصات                               که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت بمشخصات          بمدیریت                        و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد مستاجر نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر بمشخصات               که در این قرارداد…