پرسش و پاسخ هایی راجع به حقوق کار

 

پرسش و پاسخ هایی راجع به حقوق کار:

 

۱- آیا به کار گماردن زنان کارگر در شیفت شب مجاز است؟ ⬇️

 

– استخدام کارگران زن و به کار گماردن آنان در شیفت شب منعی ندارد و قانون کار نیز در این زمینه ممنوعیتی را بیان ننموده است.

 

 

 

۲- آیا موافقت شوهر برای اشتغال به کار زن لازم است؟ ⬇️

 

– در قانون کار، پیش بینی موافقت کتبی یا شفاهی شوهر با کار کارگر زن نشده است، ولی بر طبق مقررات قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.”

 

 

 

۳- آیا ارجاع کار به کارگر در روز تعطیل رسمی ممکن است؟⬇️

 

– در صورتی که طبق توافق کارگر و کارفرما، کارگر در هر یک از روزهای تعطیل رسمی، مشغول کار شود، هر ساعت کار در روزهای مزبور، جزو ساعات اضافه کاری کارگر محسوب و فوق العاده مربوط طبق ضوابط مربوط به اضافه کاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

 

 

۴- آیا کارگر می تواند مقداری از مرخصی استحقاقی خود را برای سال های مختلف و یا تا پایان رابطه اش با کارفرما ذخیره نماید؟⬇️

 

– به موجب ماده ۶۶ قانون کار در هر سال، حداکثر ۹ روز مرخصی کارگران مشمول این قانون می تواند ذخیره شود، بدیهی است مرخصی هایی که بدین طریق ذخیره می شوند، در سنوات مختلف جمع و به حساب طلب مرخصی کارگر منظور می گردد.

 

 

 

۵- آیا تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت کارگر یا مرخصی بدون حقوق وی جزو روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق کارگر محسوب می شوند؟⬇️

 

– قانون کار در مورد تعطیلات رسمی و برخورد آنها با مرخصی استحقاقی تعیین تکلیف نموده، بدین ترتیب که در ماده ۶۴ مقرر داشته است: “روزهای تعطیل غیر از جمعه جزو مرخصی استحقاقی محسوب نمی شوند” بدین خاطر و به علت نبود مقرره ای راجع به سوال مورد نظر می توان بر این نظر بود که “چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق واقع گردد، جزو روزهای غیبت یا مرخصی بدون حقوق محسوب می گردند. ”

 

 

 

۶- آیا ارجاع کار به کارگر در روز کارگر ممکن است؟⬇️

 

– روز کارگر به موجب ماده ۶۳ قانون کار جزو تعطیلات رسمی کارگران بوده و در صورت موافقت کارگر به انجام کار در این روز، ساعات کار انجام شده، اضافه کار تلقی و فوق العاده مربوط طبق مقررات (مادتین ۵۹ و ۶۰ قانون کار) قابل پرداخت خواهد بود.

 

 

 

۷- آیا مرخصی خاصی جهت اعیاد اقلیت های مذهبی پیش بینی شده است؟ ⬇️

 

– در قانون کار، استفاده از مرخصی جهت اعیاد اقلیت های مذهبی (زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان) پیش بینی نشده است، با این وصف در این گونه مواقع، کارفرمایان می بایست تسهیلات لازم جهت استفاده ی این دسته از کارگران از مرخصی استحقاقی در زمان اعیاد مذهبی آنان را فراهم آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.