نمونه دادخواست

 

نمونه دادخواست ها

 دادخواست صدور اجرای قرار تامین دلیل در خصوص مبایعه نامه

 دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری

 دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرار دستور موقت

 دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز (مورد اجاره)

 دادخواست صدورقرار مهر وموم وتحریر ترکه متوفی

 دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی

 دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا

 دادخواست تعدیل اجاره بها والزام به پرداخت ما به تفاوت

 دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن اداری تجاری

 دادخواست فسخ نکاح به دلیل بیماری برص زوجه

 دادخواست فسخ اجاره وتخلیه وتحویل عین مستاجره (در موارد اجاره نامه عادی)

 دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

 دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی

 دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم

 دادخواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت برمنع تصرف واستفاده

دادخواست الزام به اخذ پایان کار تفکیک والزام به تنظیم سند رسمی انتقال

 دادخواست الزام به انتقال 

 دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت

 دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ

 دادخواست الزام به انتقال رسمی ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ

 دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ

 دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک رسمی

 دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (ملک)

 دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع وحق کسب وپیشه وتجارت

 دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وتسلیم مبیع و وبدوا صدور قرار دستور موقت( با تامین خواسته)

 دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ومطالبه وجه التزام

 دادخواست مطالبه وجه چک و قرار تامین خواسته

 دادخواست الزام به فک رهن

 دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترک

 دادخواست تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره والزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

 دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاری

 دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث از سوی وکیل

 دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی

 دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید

 دادخواست تعیین اجاره بها والزام به تنظیم سند اجاره رسمی در موارد توافق شفاهی

 دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها

 دادخواست تخلیه به علت تعدی وتفریط (مستاجر)

 دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل

 دادخواست تخلیه وتحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد

(برای دانلود دادخواست ها روی دادخواست مورد نظر کلیک کرده و گزینه save target asرا انتخاب کنید.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.