مواد ١١٢٢ و ١١٣٠ قانون مدنی نسخ شد.

شما اینجا هستید:
Go to Top