مهلت اعلام ولادت طفل پانزده روز از تاریخ ولادت است

بر اساس ماده ۱۵ قانون ثبت احوال، ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی با مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد شده است، باشد؛ در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود.

طبق ماده ۱۴ قانون ثبت احوال، برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌شود و شماره شناسنامه هر شخص و تمام مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید شود.

همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی با مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد شده است، باشد؛ در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است که مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است؛ روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاصی از جمله پدر یا جد پدری، مادر در صورت غیبت پدر و در نخستین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد، وصی یا قیم یا امین، اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد و متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است و صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد، خواهد بود.

در تبصره این ماده گفته شده است که در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر ومادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد؛ اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. طبق ماده ۱۷ قانون ثبت احوال، هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌شود؛ تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد؛ موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

بر اساس ماده ۱۸ این قانون، نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد. در تبصره این ماده آمده است که در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه و کانون اصلاح تربیت، متصدیان این سازمان‌ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه هستند. طبق ماده ۱۹ قانون ثبت احوال، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.