مطالبی در رابطه با شکایت در کشتی

مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ هیات وزیران
به استناد بند الف ماده ۱ آیین‌ نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌ نامه کار دریـایی مصوب سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۳۸۹
به انضمام متن آیین نامه و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌ نامه کار دریـایی مصوب سازمان بین‌المللی کار

ماده۱ـ حق شکایت
۱ـ دریانوردان از حق طرح شکایت به مقامات صلاحیتدار مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۲) این آیین‌نامه برخوردارند.
۲ـ مالک کشتی یا فرمانده کشتی باید حداقل یک نفر را به منظور ارائه کمک‌های مشورتی در کشتی معرفی نماید؛ چنین شخصی باید برمبنای روشی محرمانه، مشاوره‌ ای بی‌ طرفانه درباره چگـونگی طرح شکایت دریانوردان ارائه نماید و در فرآیند رسیدگی به شکایت، به آنها مساعدت کند.
۳ـ در اثنای رسیدگی به شکایت، اشخاص دیگری که مورد اعتماد دریانوردان باشند، می‌توانند آنها را همراهی نمایند و نمایندگی‌شان را برعهده داشته باشند.
۴ـ دریانوردان و یا افراد معتمد مذکور در بندهای (۲) و (۳) نباید به علت طرح شکایت تحت بازخواست و پیگرد قرار گیرند.
۵ ـ طرح شکایت براساس این آیین‌نامه، خدشه‌ ای به حقوق دریانوردان برای طرح دعوا در مراجع قضایی یا سایر مراجع حل‌ اختلاف حسب مورد وارد نمی‌نماید.
۶ ـ مالک کشتی علاوه بر ارائه نسخه‌ای از قرارداد کار، باید یک نسخه از متن «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» حاوی اطلاعات مربوط به نام شخص معتمد مذکور در بند (۲)، نشانی و شماره تلفن مالک کشتی و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات در دولت صاحب پرچم و در صورتی که این محل با محل اقامت دریانوردان متفاوت باشد، دولت محل اقامت دریانورد را در اختیار دریانوردان قرار دهد. مالک کشتی باید هرگونه تغییر در «آیین رسیدگی به شکایت در کشتی» را از طریق آگهی آن در کشتی به دریانوردان اطلاع دهد.
ماده۲ـ آیین رسیدگی به شکایت
۱ـ دریانوردان باید شکایت خود را به مقام مافوق بلا فصل خود تسلیم نمایند.
۲ـ در صورتی که مقام مافوق نتواند شکایت را در یک زمان مناسب که نباید بیش از دو هفته به طول انجامد، حل و فصل نماید؛ مقام مذکور باید حسب خواسته شاکی، شکایت را به فرمانده کشتی ارجاع نماید. فرمانده کشتی باید درباره شکایت تصمیم‌ گیری نماید. در صورتی که شکایت درباره رفتار دریانوردان باشد، فرمانده کشتی باید تلاش نماید تا به حل و فصل مسالمت‌ آمیز اختلاف دست یابد. در صورتی که فرمانده موفق به حل و فصل شکایت نشود، باید بنا به درخواست شاکی، شکایت را به مالک کشتی ارجاع نماید.
۳ـ فرمانده کشتی باید متن شکایت و تصمیم خود راجع به آن، همراه با خلاصه‌ ای از واقعیات مربوط را در «دفتر ثبت وقایع کشتی» درج کند. همچنین تصویری از آنچه به شرح فوق در دفتر ثبت وقایع کشتی درج شده، باید در اختیار دریانورد شاکی قرار گیرد.
۴ـ دریانوردان همواره دارای این حق هستند که در هر زمانی شکایت خود را مستقیماً به مقامات زیر تسلیم نمایند:
الف ـ فرمانده کشتی
ب ـ مالک کشتی
پ ـ مرجع دریایی ذی‌ربط
ت ـ دیگر مقامات صلاحیتدار خارج از کشتی.
این آیین‌نامه در دو ماده و ۱۰ بند به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار مصوب ۱۳۸۹
ماده ۱- وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین‌ نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:
الف – تهیه و تنظیم پیش ‌نویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعمل‌ های اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه جانبه ‌گرایی موضوع ماده (۷) مقاوله‌ نامه و انجام مشورت با سازمان های صنفی مالکان کشتی ها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله ‌نامه مزبور.
ب – مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای مقاوله نامه مزبور.
ماده ۲- وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین ‌نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:
الف – اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتی های تجاری در بنادر، آب های تحت حاکمیت و صلاحیت و حسب مورد آب های بین‌المللی، طبق مفاد مقاوله نامه مزبور.
ب – اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کلیه مواردی که در مقاوله ‌نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسیون های دریایی مصوب سازمان بین ‌المللی دریانوردی از قبیل کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.
ماده ۳- درخصوص نحوه تفکیک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله ‌نامه که در این آیین ‌نامه مورد پیش ‌بینی قرار نگرفته است، ملاک عمل توافق دستگاه های مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.
ماده ۴- در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاوله ‌‌نامه، دستگاه ‌های اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیین ‌نامه مکلف به توجه مقتضی به مفاد بخش (ب) مجموعه قوانین عناوین پنجگانه مقاوله ‌نامه هستند و در تهیه و تنظیم مقررات ملی و دستورالعمل‌ های اجرایی لازم، باید مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده ۵- به منظور اجرای دقیق و کامل این آیین ‌نامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانین و مقررات ملی کار و استانداردهای بین ‌المللی دریایی می‌ باشد، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه‌ ریزی و ارایه آموزش ‌های لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یاد شده،‌ اقدام خواهند نمود.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب ۱۷ فوریه ۲۰۰۶ میلادی (برابر با ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ هجری شمسی) سازمان بین‌المللی کار( به شرح پیوست) ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب ۲۰۰۶ میلادی (برابر با ۱۳۸۴ هجری‌شمسی)
مقدمه
فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار که به وسیله هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در تاریخ هفتم فوریه ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۴/۱۱/۱۹ هجری‌شمسی) نود و چهارمین نشست خود را در ژنو برگزار نمود، با تمایل به تدوین سند واحد و منسجمی که تا حد ممکن در برگیرنده جدیدترین استانداردهای مربوط به مقاوله‌نامه ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار دریایی موجود و نیز اصول بنیادین که در سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار وجود دارد به ویژه موارد زیر باشد:
ـ مقاوله‌ نامه کار اجباری مصوب ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ ه‍.ش) (شماره ۲۹)؛
ـ مقاولـه‌نامه آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشـکل مصوب ۱۹۴۸ میـلادی
(۱۳۲۷ ه‍.ش) (شماره ۸۷)؛
ـ مقاوله‌ نامه حق تشکل و مذاکره جمعی مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۸)؛
ـ مقاوله‌ نامه تساوی مزد مصوب ۱۹۵۱ میلادی (۱۳۳۰ ه‍.ش) (شماره ۱۰۰)؛
ـ مقاوله‌ نامه لغو کار اجباری مصوب۱۹۵۷میلادی(۱۳۳۶ه‍.ش) (شماره۱۰۵)؛
ـ مقاوله‌ نامه تبعیض (در اشتغال و حرفه) مصوب ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ ه‍.ش) (شماره ۱۱۱)؛
ـ مقاوله‌نامه حداقل سن مصوب ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲ ه‍.ش) (شماره ۱۳۸)؛
ـ مقاوله‌ نامه بدترین‌اشکال کار کودک مصوب۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ ه‍.ش) (شماره ۱۸۲)؛ و
با آگاهی از اختیارات‌ اصلی ‌سازمان که همانا ارتقاء شرایط شایسته کار می‌‌باشد، و
با عنایت به بیانیه سازمان ‌بین‌المللی‌ کار درخصوص حقوق و اصول ‌بنیادین‌ کار مصوب ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ هـ.ش)، و
با توجه به این موضوع که دریانوردان مشمول سایر اسناد سازمان بین‌المللی کار هستند، تحت و دارای حقوق دیگری می‌باشند که تحت عنوان حقوق بنیادین و آزادی های قابل اعمال در مورد کلیه افراد وضع شده است، و
با در نظر گرفتن این موضوع که با اعطاء ماهیت جهانی به صنعت کشتیرانی، دریانوردان نیازمند حمایت ویژه‌ای هستند، و
همچنین با توجه به استانداردهای بین‌المللی مربوط به ایمنی کشتی، امنیت افراد و مدیریت کیفیت کشتی در مقاوله‌نامه بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ هـ.ش) (نسخه اصلاح‌شده)، مقاوله‌نامه مقررات بین‌المللی برای جلوگیری از تصادفات در دریا مصوب۱۹۷۲میلادی (۱۳۵۱ هـ.ش) (نسخه اصلاح‌شده) و الزامات آموزش دریانوردان و صلاحیت آنها در مقاوله‌ نامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۷ ه‍.ش) (نسخه اصلاح‌شده)، و
با یادآوری این‌که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ ه‍.ش) چهارچوب حقوقی کلی را تدوین می‌نماید که تمامی فعالیت ها در اقیانوس ها و دریا باید در محدوده آن انجام گیرد و دارای اهمیتی استراتژیک به عنوان مبنایی برای همکاری و فعالیت در بخش دریایی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی بوده و انسجام آن نیز باید حفظ شود، و
با یادآوری این که ماده (۹۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ هـ.ش) وظایف و تعهدات دولت صاحب پرچم را از جمله در خصوص شرایط کار، موضوعات مربوط به خدمه و اموراجتماعی در کشتی هایی که حامل پرچم آن کشور می‌باشند، تعیین نموده است، و
با یادآوری این که بند (۸) ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار که مقرر می‌دارد در هیچ موردی تصویب هر مقاوله‌ نامه یا توصیه نامه به‌وسیله فراهمایی (کنفرانس) یا تصویب هر مقاوله‌نامه توسط هر کشور عضو، نباید این گونه تلقی شود که تأثیری بر هر قانون، حکم، عرف یا قراردادی داردکه شرایط مطلوب‌ تری را برای کارگران، مربوط نسبت به آنچه در مقاوله‌نامه یا توصیه نامه مذکور پیش‌بینی شده است، تأمین می‌نماید، و
با عزم به این که این سند جدید باید به گونه‌ای تدوین شود که بیشترین پذیرش ممکن را در میـان مالکین کشـتی ها، دریانوردان و دولت هایی به دست آورد که متعهد به اصول کارشایسته شده‌اند، و این ‌که این سند باید به راحتی قابلیت روزآمد شدن را داشته باشد و از طرفی دیگر باید شرایط را برای اعمال و اجرای مؤثر خود فراهم نماید، و با تصمیم به پذیرش برخی پیشنهادهای مربوط به تحقق چنین سندی که تنها عنوان دستور کار اجلاس می‌باشد، و  با عزم این‌که این‌پیشنهادها باید درقالب یک‌ مقاوله‌نامه بین‌المللی تدوین شود؛
مقاوله‌نامه زیر را که می‌تواند تحت عنوان مقاوله‌نامه کار دریایی (۲۰۰۶ میلادی برابر با ۱۳۸۴هـ. ش) نامیده شود، را در تاریخ بیست و سوم فوریه سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۴/۱۲/۵) تصویب می‌نماید.
ماده ۱ـ تعهدات کلی
۱ـ هر عضوی که این مقاوله‌ نامه را تصویب می‌نماید، متعهد می‌گردد که مقررات آن را به نحوی که در ماده (۶) این مقاوله‌نامه درج گردیده است به منظور تأمین حقوق تمامی دریانوردان برای اشتغال شایسته به طور کامل اجراء نماید.
۲ـ اعـضاء باید برای تضمیـن اجراء و اعمال مـؤثر این مقاوله‌ نامه با یـکدیگر همکاری نمایند.
ماده ۲ـ تعاریف و دامنه کاربرد
۱ـ از نظر این مقاوله‌نامه، به جز در مواردی که به نحو دیگری در مقررات خاص مقرر شده است، اصطلاح:
الف ) «مقام صلاحیتدار» به مفهوم وزیر، سازمان دولتی یا مقام دیگری است که اختیار صدور و اجراء مقررات، دستورات یا دستورالعمل های قانونی دیگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا می‌باشد.
ب ) « اعلامیه موافقت کار دریایی» به مفهوم اعلامیه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) می‌باشد.
پ ) «ظرفیت ناخالص» به معنای ظرفیت‌ ناخالص محاسبه‌ شده طبق مقررات اندازه‌گیری ظرفیـت منـدرج در ضمـیمه (۱) مقـاوله‌نامه بین‌المـللی اندازه‌گـیری ظرفـیت کشتـی ها (۱۹۶۹ میلادی برابر با ۱۳۴۸ هـ. ش) یا هر مقاوله نامه مؤخر دیگر، می‌باشد. برای کشتی هایی که مشمول طرح موقت اندازه‌گیری ظرفیت کشتی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشنـد، ظرفـیت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستون‌ ملاحظات مربوط به گواهینامه بین‌المللی ظرفیت‌ کشتی (۱۹۶۹میلادی برابر با ۱۳۴۸ هـ.ش).
ت ( گواهینامه کار دریایی» به مفهوم گواهینامه موضوع جزء (۳) بند (۱) مقرره (۵) می‌باشد.
ث ) الزامات این مقاوله‌نامه» به الزامات مندرج در این مواد و مقررات و بخش «الف» مجموعه قوانین این مقاوله‌نامه، اشاره دارد.
ج ) « دریانورد» به معنای هر شخصی است که بر روی یک کشتی که مشمول مقررات این مقاوله‌نامه قرار می‌گیرد در هر سمتی، استخدام شده یا اشتغال دارد یا کار می‌کند.
چ ) « قرارداد کار دریانورد» دربرگیرنده هر دو مفهوم قراردادکار و مواد قرارداد می‌باشد.
ح ) « خدمات کاریابی و استخدام دریانورد» به مفهوم هر شخص، شرکت، مؤسسه، آژانس یا سازمانی دیگر در بخش دولتی یا خصوصی می‌باشد که به نیابت از طرف مالکان کشتی، اقدام به استخدام دریانوردان می‌کند یا دریانوردان را در اختیار مالکین کشتی ها قرار می‌دهد.
خ ) « کشتی» به مفهوم یک کشتی به غیر از کشتی است که تنها در آب های داخلی یا آب های داخل، یا دقیقاً مجاور، آب های محفوظ یا مناطقی که مقررات بندری در مورد آنها اعمال می‌شود، کشتیرانی می‌نماید.
د ) « مالک کشتی» به مفهوم مالک کشتی یا شخص یا سازمان دیگر نظیر مدیر، کارگزار یا اجاره‌کننده دربست کشتی می‌باشد که مسؤولیت کار کشتی را از طرف مالک آن بر عهده دارد، و با فرض پذیرش چنین مسؤولیتی، موافقت نموده است وظایف و مسؤولیت های محوله برعهده مالکین کشتی را طبق این مقاوله‌نامه برعهده گیرد، صرف‌نظر از این‌که هر سازمان یا اشخاص دیگری انجام برخی از مسؤولیت ها و وظایف را به نیابت از مالک کشتی برعهده گرفته باشند.
۲ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، این مقاوله‌ نامه شامل تمامی دریانوردان می‌شود.
۳ـ در صورت بروز تردید در مورد این‌که آیا گروه هایی از افراد از نظر این مقاوله‌نامه در زمره دریانوردان قرار می‌گیرند یا خیر، این موضوع باید توسط مقام صلاحیت دار در هر عضو پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مرتبط با این موضوع، تعیین گردد.
۴ـ به غیر از مواردی که به طور صریح به نحو دیگری مقرر شده است، این مقاوله‌نامه در تمامی کشتی هایی اعمال می‌شود که دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به‌طور معمول مشغول فعالیت های تجاری می‌باشند، به غیر از کشتی هایی که مشغول ماهیگیری یا فعالیت های مشابه هستند و کشتی هایی که به شکل سنتی، نظیر قایق های بادبانی یا لنج ها، ساخته شده‌اند. این مقاوله‌ نامه در مورد کشتی های جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمی‌شود.
۵ ـ در صورت بروز تردید در مورد این‌که آیا این مقاوله‌نامه در مورد یک کشتی یا یک گروه خاصی از کشتی ها اعمال می‌شود یا خیر، این موضوع باید از طریق مقام صلاحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین گردد.
۶ ـ چنانچه مقام صلاحیتدار تصمیم بگیرد که در زمان حاضر اعمال برخی از جزئیات قوانین موضوع بند (۱) ماده (۶) این مقاوله‌نامه در یک کشتی یا طبقه خاصی از کشتیها که حامل پرچم یک عضو می‌باشند، منطقی یا عملی نمی‌باشد، قوانین مربوط نباید در جایی که موضوع آن با قوانین یا مقررات ملی یا توافق های مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت می‌باشد، اعمال گردد. چنین تصمیمی فقط در صورت مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط امکان‌‌پذیر می‌باشد و تنها مربوط به کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۲۰۰ تن است که در سفرهای بین‌المللی دریایی شرکت ندارند.
۷ـ هر تصمیمی که توسط هر یک از اعضاء طبق بندهای (۳) یا (۵) یا (۶) این ماده اتخاذ شود، باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال گردد تا وی آن را به کشورهای عضو سازمان اعلام نماید.
۸ ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، اشاره به این مقاوله‌نامه همزمان موجب اشاره به مجموعه قوانین و مقررات آن نیز می‌باشد.
ماده ۳ـ اصول و حقوق بنیادین
هر عضو باید خود را متقاعد نماید که مفاد قوانین و مقررات آن کشور، با توجه به‌سیاق این مقاوله‌نامه، حقوق بنیادین زیر را مدنظر قرار می دهد:
الف) آزادی همکاری و شناسایی مؤثر حق مذاکرات جمعی؛
ب) حذف تمامی اشکال کار اجباری یا بیگاری؛
پ) لغو مؤثر کار کودک؛ و
ت) حذف تبعیض در اشتغال و حرفه.
ماده ۴ـ استخدام دریانوردان و حقوق اجتماعی
۱ـ هر دریانوردی این حق را دارد در محیطی ایمن و مصون کار کند که از استانداردهای ایمنی پیروی می‌نماید.
۲ـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از شرایط عادلانه اشتغال می‌باشد.
۳ـ هر دریانوردی این حق را دارد که دارای شرایط زندگی و کار شایسته بر روی کشتی باشد.
۴ـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر رفاهی و دیگر اشکال حمایت اجتماعی می‌باشد.
۵ ـ هر عضو باید تضمین نماید که در حیطه صلاحیت آن، حقوق اجتماعی و اشتغال دریانوردان مندرج در بندهای پیشین این ماده، طبق الزامات این مقاوله‌نامه کاملاً به‌ مرحله اجراء گذاشته می‌شود. جز در صورتی که به گونه دیگری در این مقاوله‌نامه، مقررشده باشد چنین اجرائی می‌تواند از طریق قوانین یا مقررات ملی، توافق های مذاکرات جمعی حاکم یا از طریق اقدامات دیگر یا در عمل، محقق شود.
ماده ۵ ـ اعمال و اجراء مسؤولیت ها
۱ـ هر عضو باید قوانین یا مقررات یا تدابیر دیگری را که به منظور ایفاء تعهدات خود، به موجب این مقاوله‌نامه در ارتباط با کشتی ها و دریانوردان در حوزه صلاحیت خود، تصویب کرده است، اعمال و اجراء نماید.
۲ـ هر عضو باید از طریق ایجاد نظامی برای تضمین رعایت الزامات این مقاوله‌نامه، از جمله بازرسی های منظم، ارائه گزارش، نظارت و دیگر اقدامات قانونی به موجب قوانین حاکم، به گونه‌ای مؤثر صلاحیت و کنترل خود را بر روی کشتی هایی که حامل پرچم آن کشور هستند، اعمال نماید.
۳ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتی های حامل پرچم آن کشور، دارای گواهینامه کار دریایی و اعلامیه موافقت کار دریایی، آن‌گونه که این مقاوله‌نامه مقرر کرده است، هستند.
۴ـ هر کشتی که این مقاوله‌نامه درمورد آن قابل اجراء می‌باشد، ممکن است طبق حقوق بین‌الملل توسط عضوی به‌غیر از دولت صاحب پرچم هنگامی که کشتی مذکوردر یکی از بنادر آن کشور قراردارد، به منظور تعیین مطابقت آن کشتی با الزامات این مقاوله‌نامه، مورد بازرسی قرار گیرد.
۵ ـ هر عضو باید به گونه‌ای مؤثر صلاحیت و کنترل خود را بر روی خدمات کاریابی و استخدام دریانوردان، در صورتی که در قلمرو آن کشور قرار داشته باشند، اعمال نماید.
۶ ـ هر عضو باید از موارد نقض الزامات این مقاوله‌ نامه جلوگیری نماید و طبق حقوق بین الملل مجازات هایی را تعیین نماید، یا به موجب قوانین خود اقداماتی اصلاحی را مقرر نماید که برای ممانعت از چنین موارد نقضی مناسب می‌باشد.
۷ـ هر عضو باید مسؤولیت های خود به موجب این مقاوله‌نامه را به نحوی انجام دهد که تضمین نماید کشتی های حامل پرچم کشورهایی که این مقاوله‌ نامه را تصویب نکرده‌اند نسبت به کشتی های حامل پرچم کشورهایی که آن را تصویب کرده‌اند، رفتار مناسب‌ تری را دریافت نخواهند کرد.
ماده ۶ ـ مقررات و بخش های « الف» و « ب» مجموعه قوانین
۱ـ مقررات و مفاد بخش « الف» مجموعه قوانین لازم‌الاجراء است. مفاد بخش« ب» مجموعه قوانین، الزام‌ آور نمی باشد.
۲ـ هر عضو متعهد می‌شود که به حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد هر مقرره را به گونه مندرج در مقررات مربوط بخش « الف» مجموعه قوانین اجراء نماید. علاوه بر این، عضو باید توجه مقتضی را نسبت به انجام مسؤولیت های خود به گونه پیش‌بینی‌ شده در بخش « ب» مجموعه قوانین، مبذول نماید.
۳ـ هر عضوی که در وضعیتی مناسب برای اجراء حقوق و اصول به گونه مندرج در بخش « الف» مجموعه قوانین قرار ندارد، به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح دراین مقاوله‌نامه مقرر شده است، می‌تواند بخش« الف» را از طریق اعمال مفاد قوانین و مقررات داخلی خود یا دیگر اقداماتی که اساساً مشابه مفاد بخش « الف» است، اجراء نماید.
۴ـ فقط از نظر بند (۳) این ماده، هر قانون، مقرره، توافق جمعی یا تدابیر اجرائی دیگر، به عنوان اساساً مشابه در سیاق این مقاوله‌ نامه تلقی خواهد شد، اگر عضو، خود را متقاعد نماید که موارد مزبور:
الف) موجب دستیابی کامل به هدف و مقصود کلی مفاد یا مقررات بخش «الف» مجموعه قوانین مربوط می شود؛ و
ب) باعث نافذ شدن مفاد یا مقررات بخش « الف» مجموعه قوانین مربوط می‌شود.
ماده ۷ـ مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی
هرگونه کاهش، معافیت یا اعمال انعطاف‌پذیر این مقاوله‌نامه که برای آنها، این مقاوله‌نامه مشاوره با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی را مقرر می‌دارد، می‌تواند درصورت فقدان سازمان های نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در داخل یک کشور، تنها از طریق مشاوره عضو مذکور با کار گروه موضوع ماده (۱۳) این مقاوله‌نامه مورد تصمیم‌ گیری قرار گیرد.
ماده ۸ ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ اسناد تصویب رسمی این مقاوله‌ نامه باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت ارسال شود.
۲ـ این مقاوله‌ نامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بین‌المللی کار الزام‌آور است که اسناد تصویب آنها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
۳ـ این مقاوله‌ نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت تصویب حداقل سی عضو که جمعاً سی ‌و سه‌ درصد (۳۳%) از سهم ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها را در اختیار دارند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۴ـ این مقاوله‌نامه پس از آن برای هر عضو، دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت می رسد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۹ـ انصراف
۱ـ عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضاء ده‌سال از تاریخی که مقاوله برای نخستین بار لازم‌الاجراء می‌شود، از طریق ارسال سندی به عنوان مدیرکل دفتر بین‌المللی کار برای ثبت، از عضویت در آن انصراف دهد. این انصراف‌، یک‌سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد.
۲ـ هر عضوی که ظرف یک سال پس از تاریخ انقضاء دوره ده‌ساله موضوع بند (۱) این ماده، حق انصراف پیش بینی شده در این ماده را اعمال ننماید، برای یک‌دوره ده ساله دیگر ملزم به اجراء آن خواهد بود و پس از آن می‌تواند در پایان هردوره جدید ده ساله به‌ موجب شرایط پیش‌بینی‌شده در این ماده، از عضویت در این مقاوله‌نامه انصراف دهد.
ماده ۱۰ـ تأثیر لازم‌الاجراء شدن
این مقاوله‌نامه، مقاوله‌نامه‌های زیر را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد:
ـ مقاوله‌نامه حداقل‌سن(دریا) مصوب۱۹۲۰میلادی (۱۲۹۹هـ.ش) (شماره ۷)
ـ مقاوله‌نامه غرامت‌ بیکاری (غرق‌شدن‌کشتی) مصوب۱۹۲۰ میلادی (۱۲۹۹ه‍.ش) (شماره ۸)
ـ مقاوله‌نامه‌ کاریابی ‌دریانوردان مصوب۱۹۲۰میلادی (۱۲۹۹هـ.ش) (شماره ۹)
ـ مقاوله‌نامه معاینه پزشکی جوانان (دریا) مصوب ۱۹۲۱ میلادی (۱۳۰۰ ه‍.ش) (شماره ۱۶)
ـ مقاوله‌نامه مفاد توافقنامه‌های دریانوردان مصوب ۱۹۲۶ میلادی (۱۳۰۵ ه‍.ش) (شماره ۲۲)
ـ مقاوله‌نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن مصوب ۱۹۲۶ میلادی (۱۳۰۵ه‍.ش) (شماره ۲۳)
ـ مقاوله‌نامه گواهینامه صلاحیت افسران مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ه‍.ش) (شماره ۵۳)
ـ مقاوله‌نامه تعطیلات با حقوق (دریا) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ه‍.ش) (شماره ۵۴)
ـ مقاوله‌نامه تعهدات مالکین کشتی ها (دریانوردان بیمار و مصدوم) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره ۵۵)
ـ بیمه بیماری (دریا) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره ۵۶)
ـ ساعات کار و تأمین نیرو (دریا) مصوب ۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵ ه‍.ش) (شماره‌۵۷)
ـ مقاوله‌نامه حداقل‌سن (دریا) (تجدیدنظرشده) مصوب۱۹۳۶ میلادی (۱۳۱۵‌ه‍.ش) (شماره ۵۸)
ـ مقاوله‌نامه غذا و تهیه غذا (کارکنان کشتی) مصوب ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره ۶۸)
ـ مقاوله‌نامه گواهینامه آشپزهای کشتی مصوب ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش)
(شماره ۶۹)
ـ مقاوله‌نامه تأمین‌اجتماعی (دریانوردان) مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۰)
ـ مقاوله‌نامه تعطیلات با حقوق (دریانوردان) مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره ۷۲)
ـ مقاوله‌نامه معاینات‌ پزشکی (دریانوردان) مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۳)
ـ مقاوله‌نامه گواهینامه دریانوردان کارآمد مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۴)
ـ مقاوله‌نامه محل‌ اقامت کارکنان‌کشتی مصوب۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ه‍.ش) (شماره۷۵)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی (دریا) مصوب ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ ه‍.ش) (شماره ۷۶)
ـ مقاوله‌نامه تعطیلات با حقوق (دریانوردان) (تجدیدنظر شده) مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۱)
ـ مقاوله‌نامه محل اقامت کارکنان کشتی (تجدیدنظر شده) مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۲)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات‌کار و تأمین‌نیروی‌انسانی(دریا) (تجدیدنظرشده) مصوب ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ ه‍.ش) (شماره ۹۳)
ـ مقاوله‌نامه مزد، ساعات‌کار و تأمین نیروی انسانی (دریا) (تجدیدنظرشده) مصوب ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۴۷ ه‍.ش) (شماره ۱۰۹)
ـ مقاوله‌نامه محل‌اقامت خدمه‌کشتی (مقررات‌تکمیلی) مصوب۱۹۷۰میلادی (۱۳۵۹ ه‍.ش) (شماره ۱۳۳)
ـ مقاوله‌نامه پیشگیری از حوادث ناشی از کار (دریانوردان) مصوب ۱۹۷۰میلادی (۱۳۵۹ ه‍.ش) (شماره ۱۳۴)
ـ مقاوله‌نامه تداوم اشتغال (دریانوردان) مصوب۱۹۷۶میلادی (۱۳۶۵ه‍.ش) (شماره۱۴۵)
ـ مقاوله‌نامه مرخصی سالانه با استفاده از مزد دریانوردان مصوب ۱۹۷۶میلادی (۱۳۶۵ ه‍.ش) (شماره ۱۴۶)
ـ مقاوله‌نامه کشتیرانی‌ بازرگانی (حداقل استانداردها) مصوب۱۹۷۶میلادی (۱۳۶۵ه‍.ش) (شماره ۱۴۷)
ـ پروتکل‌الحاقی مورخ ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ ه‍.ش) به مقاوله‌نامه کشتیرانی‌ بازرگانی (حداقل استانداردها) مصوب ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۶۵ ه‍.ش) (شماره۱۴۷)
ـ مقاوله‌نامه رفاه دریانوردان مصوب۱۹۸۷میلادی (۱۳۶۶ه‍.ش) (شماره ۱۶۳)
ـ مقاوله‌نامه حفظ بهداشت و مراقبت درمانی (دریانوردان) مصوب ۱۹۸۷میلادی (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۴)
ـ مقاوله‌نامه تأمین اجتماعی (دریانوردان) (تجدیدنظر شده) مصوب ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۵)
ـ مقاوله‌نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن (تجدیدنظر شده) مصوب۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ ه‍.ش) (شماره ۱۶۶)
ـ مقاوله‌نامه بازرسی‌کار(دریانوردان) مصوب۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ه‍.ش) (شماره۱۷۸)
ـ مقاوله‌نامه استخدام و انتصاب دریانوردان مصوب ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ه‍.ش) (شماره ۱۷۹)
ـ مقاوله‌نامه ساعات کار و تأمین نیروی انسانی کشتی ها مصوب ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ ه‍.ش) (شماره ۱۸۰)
ماده ۱۱ـ وظایف امین اسناد مقاوله‌نامه
۱ـ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، ثبت کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف از عضویت به موجب این مقاوله‌ نامه را به اطلاع تمامی اعضاء سازمان بین‌المللی کار خواهد رساند.
۲ـ هنگامی که شرایط پیش‌بینی‌شده در بند (۳) ماده (۸) این مقاوله‌نامه محقق شود، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، توجه اعضاء سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراء شدن مقاوله‌نامه معطوف خواهد کرد.
ماده ۱۲ـ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، شرح کاملی از کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف ثبت شده به موجب این مقاوله‌نامه را برای ثبت طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل‌متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد.
ماده ۱۳ـ کار گروه ویژه سه جانبه
۱ـ هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار از طریق تأسیس کارگروهی که دارای صلاحیت ویژه‌ای در حوزه استانداردهای کار دریایی می‌باشد، کارکرد این مقاوله‌نامه را تحت بازنگری مستمر قرار خواهد داد.
۲ـ برای موضوعات مورد حکم در این مقاوله‌نامه، کار گروه باید متشکل از دو نماینده منتخب از جانب دولت هر عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی باشد که پس از مشورت با کمیسیون مشترک دریایی، به‌وسیله هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار منصوب خواهند شد.
۳ـ نمایندگان دولت اعضائی که هنوز این مقاوله‌نامه را تصویب نکرده‌اند، می‌توانند در کارگروه حضور داشته باشند، ولی حق دادن رأی را در هیچ یک از موضوعات مورد حکم در این مقاوله‌نامه نخواهند داشت. هیأت مدیره می‌تواند از سازمانها یا نهادهای دیگر برای حضور در کارگروه به عنوان ناظر، دعوت به‌عمل آورد.
۴ـ آراء هر نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در کارگروه باید به‌گونه‌ای مورد محاسبه قرار گیرد که تضمین نماید قدرت رأی هر یک از دو گروه دریانوردان و گروه مالکین کشتی، برابر با نصف کل تعداد دولت های حاضر در جلسه مربوط است که دارای حق رأی می‌باشند.
ماده ۱۴ـ اصلاح این مقاوله‌نامه
۱ـ اصلاحیه‌های مربوط به هر یک از مفاد مقاوله‌نامه می‌تواند از طریق فراهمایی (کنفرانس) عمومی سازمان بین‌المللی کار، در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و قواعد و تشریفات سازمان برای تصویب مقاوله‌ نامه‌ها، مورد تصویب قرار گیرد. اصلاحیه‌های مجموعه قوانین نیز می‌تواند طبق ماده (۱۵) این مقاوله‌نامه تصویب شود.
۲ـ در مورد اعضائی که ثبت تصویب این مقاوله‌نامه توسط آنها، قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه می‌باشد، متن اصلاحیه باید برای تصویب به آنها ارسال شود.
۳ـ در مورد دیگر اعضاء سازمان، متن مقاوله‌نامه اصلاح‌شده برای تصویب آن طبق ماده (۱۹) اساسنامه، به آنها ارسال خواهد شد.
۴ـ اصلاحیه در تاریخ ثبت تصویب اصلاحیه یا مقاوله‌نامه اصلاح‌شده، توسط حداقل سی عضو که سهم کل آنها در ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها حداقل برابر با سی و سه درصد (۳۳%) می‌باشد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد.
۵ ـ اصلاحیه تصویب شده در چهارچوب ماده (۱۹) اساسنامه، فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان الزام‌آور خواهد بود که تصویب آنها توسط مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
۶ ـ برای هر عضو موضوع بند (۲) این ماده، اصلاحیه دوازده ماه پس از تاریخ پذیرش موضوع بند (۴) این ماده یا دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب اصلاحیه توسط آن به ثبت رسیده است (هر کدام که دیرتر باشد)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۷ـ با رعایت بند (۹) این ماده، برای اعضاء موضوع بند (۳) این ماده، مقاوله‌ نامه اصـلاح‌شده دوازده ماه پـس از تاریخ پذیرش موضوع بند (۴) این ماده یا دوازده ماه پـس از تاریخ ثبـت تصویب این مـقاوله‌ نامه توسـط آنها (هر کـدام که دیـرتر باشـد)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۸ ـ برای اعضائی که تصویب این مقاوله‌ نامه توسط آنها قبل از تصویب اصلاحیه به ثبت رسیده است اما اصلاحیه را تصویب نکرده‌اند، این مقاوله‌نامه بدون اصلاحیه مربوط لازم‌الاجراء خواهد ماند.
۹ـ هر عضوی که تصویب این مقاوله‌نامه توسط آن پس از تصویب اصلاحیه به ثبت رسیده است ولی قبل از تاریخ موضوع بند (۴) این ماده می‌باشد، می‌تواند در بیانیه ای که همراه با سند تصویب خود ارائه می‌کند، مشخص نماید که تصویب آن، مربوط به مقاوله‌ نامه بدون اصلاحیه مربوط می‌باشد. در صورت تصویب با چنین بیانیه‌ ای، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت تصویب، برای عضو مربوط، لازم‌الاجراء خواهد شد. اگر سند تصویب فاقد چنین بیانیه ای باشد، یا تصویب همزمان یا پس از تاریخ موضوع بند (۴) به ثبت رسیده‌باشد، مقاوله‌نامه برای عضو مربوط دوازده ‌ماه پس از تاریخ ثبت تصویب آن، لازم‌الاجراء خواهد شد و به محض لازم‌الاجراء شدن آن طبق بند (۷) این ماده، اصلاحیه نیز برای عضو مربوط الزام‌آور خواهد بود، مگر این‌ که اصلاحیه به گونه دیگری پیش‌بینی نماید.
ماده ۱۵ـ اصلاحات مجموعه قوانین
۱ـ مجموعه قوانین می‌تواند بر اساس رویه مندرج در ماده (۱۴) یا، به جز مواردی که به نحو دیگری مقرر گردیده است، طبق رویه مندرج شده در این ماده اصلاح شود.
۲ـ اصلاحیه مربوط به مجموعه قوانین می‌تواند توسط دولت هر عضو سازمان یا گروه نمایندگان مالکین کشتی یا گروه نمایندگان دریانوردان منصوب در کارگروه موضوع ماده (۱۳) به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار پیشنهاد شود. اصلاحیه پیشنهادی توسط یک دولت باید حداقل از جانب پنج دولت عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند، یا توسط گروه نمایندگان دریانوردان یا مالکین کشتی موضوع این بند، پیشنهاد یا حمایت شده باشد.
۳ـ پس از تأیید این‌که پیشنهاد اصلاحیه ارائه شده با شرایط مندرج در بند (۲) این ماده مطابقت دارد، مدیرکل دفتر بین‌المللی کار باید فوری پیشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصیه‌های دیگری که مناسب تشخیص داده می‌شود، همراه با دعوت‌نامه به تمامی اعضاء سازمان ارائه نماید تا آنها ملاحظات یا توصیه‌های خود درباره پیشنهاد را ظرف مدت شش‌ ماه یا مدت زمانی دیگری که توسط هیأت مدیره مقرر شده (که نباید کمتر از سه ماه و بیشتر از نه ماه باشد) اعلام نمایند.
۴ـ در پایان مدت زمان موضوع بند (۳) این ماده، پیشنهاد مذکور همراه با خلاصه‌ای از ملاحظات یا توصیه‌های ارائه شده به موجب همان بند، باید به کارگروه برای بررسی در یک جلسه ارسال شود. اصلاحیه مورد نظر در صورتی مورد پذیرش کارگروه تلقی خواهد شد که:
الف) حداقل نیمی از دولت های عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند در جلسه‌ای که پیشنهاد مورد نظر در آن تحت بررسی قرار می‌گیرد، حضور داشته باشند؛ و
ب) اکثریتی که حداقل در برگیرنده اعضاء کارگروه باشند، به نفع این اصلاحیه رأی بدهند؛ و
پ) این اکثریت شامل آراء مثبت حداقل نیمی از قدرت رأی گروه دولت، نیمی از قدرت رأی گروه دریانورد و نیمی از قدرت رأی گروه مالک کشتی عضو کارگروه باشد که هنگام رأی‌گیری در مورد پیشنهاد مطروحه، در جلسه ثبت نام کرده باشند.
۵ ـ اصلاحیه‌های پذیرفته شده طبق بند (۴) این ماده باید در نشست بعدی فراهمایی (کنفرانس) برای تصویب ارائه شود. این تصویب باید در برگیرنده اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنین اکثریتی حاصل نشود، اصلاحیه پیشنهادی به کارگروه بازگردانده خواهد شد تا هرگونه مایل است مجدداً آن را بررسی نماید.
۶ ـ اصلاحیه‌های مصوب فراهمایی (کنفرانس) از طریق مدیرکل به اطلاع تمامی اعضائی که تاریخ ثبت تصویب آنها قبل از تاریخ تأیید توسط فراهمایی (کنفرانس) می‌باشد، خواهد رسید. این اعضاء در زیر عنوان « اعضاء تصویب‌کننده» خوانده خواهند شد. اطلاعیه مربوط باید حاوی اشاره ای به این ماده باشد و مدت زمان مورد نظر برای ارائه هرگونه مخالفت رسمی را تعیین نماید. این مدت زمان، دو سال از تاریخ اطلاعیه مذکور می‌باشد، مگر در زمان تصویب فراهمایی (کنفرانس) مدت زمان دیگری را تعیین نماید که حداقل یک دوره یک‌ ساله خواهد بود. یک نسخه از اطلاعیه باید جهت اطلاع به دیگر اعضاء سازمان ارسال شود.
۷ـ اصلاحیه مصوب فراهمایی (کنفرانس)، به عنوان اصلاحیه پذیرفته شده تلقی خواهد شد، مگر این که در پایان دوره فوق‌الذکر، مخالفت های رسمی که توسط مدیرکل دریافت گردیده است از جانب بیش از چهل درصد (۴۰%) اعضائی باشد که این مقاوله‌ نامه را تصویب کرده‌اند و ظرفیت ناخالص کشتی های اعضائی که مقاوله‌ نامه را تصویب کرده‌اند حداقل چهل درصد (۴۰%) ظرفیت کل جهانی باشد.
۸ ـ اصلاحیه‌ای که مورد پذیرش تلقی می‌شود، شش ماه پس از پایان مدت زمان اعلام شده، برای تمامی اعضاء تصویب‌ کننده لازم‌الاجراء خواهد بود، به جز اعضائی که به‌ طور رسمی مخالفت خود را طبق بند (۷) این ماده اعلام نموده و طبق بند (۱۱) این ماده از مخالفت خود صرف‌نظر ننموده‌اند. با وجود این:
الف) قبل از پایان مدت زمان مذکور، هر عضو تصویب‌کننده می‌تواند اطلاعیه‌ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر این که تنها پس از اطلاعیه صریح بعدی پذیرش آن، نسبت به اصلاحیه ملتزم خواهد شد.
ب) قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه، هر عضو تصویب‌ کننده، می‌تواند اطلاعیه‌ ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر این که برای مدت زمان خاصی این اصلاحیه را اجراء نخواهد نمود.
۹ـ اصلاحیه‌ای که موضوع اطلاعیه موضوع جزء (الف) بند (۸) این ماده می‌باشد، برای عضوی که چنین اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است، شش ماه پس از اعلام پذیرش اصلاحیه به مدیرکل یا در تاریخی که اصلاحیه برای اولین بار لازم‌الاجراء می‌شود (هر کدام دیرتر باشد) لازم‌الاجراء خواهد شد.
۱۰ـ مدت زمان موضوع جزء (ب) بند (۸) این ماده نباید بیشتر از یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه یا بیشتر از مدت زمانی باشد که توسط فراهمایی (کنفرانس) در زمان تصویب اصلاحیه معین شده است.
۱۱ـ عضوی که به‌طور رسمی مخالفت خود را با اصلاحیه‌ای بیان نموده است، می‌تواند در هر زمان از مخالفت خود صرف‌نظر نماید. اگر اطلاعیه انصراف مزبور توسط مدیرکل پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه دریافت شود، اصلاحیه برای آن عضو شش ماه پس از تاریخی که اطلاعیه به ثبت رسیده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۱۲ـ پس از لازم‌الاجراء شدن یک اصلاحیه، مقاوله‌نامه فقط به شکل اصلاح شده خود قابل تصویب می‌باشد.
۱۳ـ تا حدی که گواهینامه کار دریایی به موضوعات تحت پوشش اصلاحیه مقاوله‌ نامه‌ای مربوط می‌شود که لازم‌الاجراء شده است:
الف) عضوی که این اصلاحیه را پذیرفته است، ملزم نخواهد بود مزایای اعطائی این مقاوله‌نامه را درمورد گواهینامه‌های کار دریایی صادره برای کشتی های حامل پرچم عضو دیگری تعمیم دهد که:
(۱) به موجب بند (۷) این ماده، مخالفت رسمی خود را با اصلاحیه ابراز داشته و از چنین مخالفتی صرف‌نظر ننموده است؛ یا
(۲) به موجب جزء (الف) بند (۸) این ماده، اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است مبنی بر این که پذیرش آن منوط به اطلاعیه صریح بعدی است و اصلاحیه را نپذیرفته است؛ و
ب) عضوی که اصلاحیه را پذیرفته است باید مزایای اعطائی این مقاوله‌نامه را در مورد گواهینامه‌های کاردریایی صادره برای کشتی های حامل پرچم عضو دیگری که به موجب جزء (ب) بند (۸) این ماده اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است مبنی بر این که برای مدت زمان معین طبق بند (۱۰) این ماده به این اصلاحیه عمل نخواهند کرد، تعمیم دهد.
ماده ۱۶ـ زبان های معتبر
نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه، به‌طور یکسان معتبر می‌باشند.
مجموعه قوانین و مقررات
عنوان ۱ :شرایط حداقل سن دریانوردان برای کار بر روی کشتی
مقرره ۱ .۱ـ حداقل سن
هدف: تضمین این‌که هیچ فردی پایین‌تر از سن تعیین‌شده، بر روی کشتی کار نمی‌کند.
۱ـ هیچ فردی پایین‌تر از حداقل سن، نباید برای کار روی کشتی استخدام و یا به‌کار گمارده شود.
۲ـ حداقل سن در زمان ورود اولیه به نیروی کار طبق این مقاوله‌نامه، شانزده سال می‌باشد.
۳ـ در شرایط مندرج در مجموعه قوانین، رعایت حداقل سن بالاتری ضروری می‌باشد.
استاندارد ۱ . ۱ الف ـ حداقل سن
۱ـ اشتغال، به‌کارگیری یا کار بر روی کشتی برای هر فرد زیر شانزده سال ممنوع می‌باشد.
۲ـ شب‌کاری‌ دریانوردان زیر هجده‌سال ممنوع می‌باشد. از نظر این‌ استاندارد، کلمه «شب» طبق قوانین و رویه‌های ملی تعیین خواهد شد و مدت زمانی را پوشش می‌دهد که حداقل نه ساعت بوده و دیرتر از نیمه شب شروع نشده و زودتر از پنج بامداد خاتمه نیابد.
۳ـ مقام صلاحیتدار می‌تواند استثنائی را در مورد رعایت کامل محدودیت کار در شب وضع نماید، هنگامی که:
الف) آموزش مؤثر دریانوردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمان‌ بندی ارائه شده، تضعیف شود؛ یا
ب) ماهیت خاص وظایف یا برنامه آموزشی تعیین‌شده نیازمند این باشد که دریانوردان به‌طور استثنائی وظایف خاصی را در شب عهده‌دار شوند و مقام صلاحیت دار، پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین نماید که کار مذکور به سلامت و رفاه آنها آسیب نخواهد رساند.
۴ـ اشتغال، به‌ کارگیری یا کار دریانوردان زیر هجده سال در جایی که احتمالاً برای ایمنی و بهداشت آنها مخاطره‌آمیز می‌باشد، ممنوع است. نوع چنین کارهایی باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار پس از مشورت با سازمان های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و طبق استانداردهای بین‌المللی مرتبط، تعیین شود.
دستور العمل ۱ . ۱ ب ـ حداقل سن
هنگام تنظیم شرایط کار و زندگی، کشورهای عضو باید توجهی خاص را به نیازهای جوانان زیر هجده سال، معطوف دارند.
مقرره ۲. ۱ گواهینامه پزشکی
هدف: تضمین این‌که تمامی دریانوردان از لحاظ پزشکی توانایی انجام وظیفه در دریا را دارند.
۱ـ دریانوردان تا زمانی‌ که از لحاظ پزشکی برای انجام وظایفشان مورد تأیید قرار نگرفته‌اند، نباید بر روی کشتی مشغول به کار شوند.
۲ـ استثناها فقط آن گونه که در مجموعه قوانین مقرر شده اند، مجاز می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.