قرارداد استخدام ساده

قرارداد زیر توسط  آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گروه حقوقی طرح نو تنظیم گردیده است . در صورت نیاز به مشاوره میتوانید با خطوط مشاوره بشرح ذیل تماس بگیرید:

۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ ویژه استان تهران  

۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ کشوری 

تماس از خط ثابت شهری بدون کد 

 بسمه تعالی

قرارداد کار

این قرار داد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین حاکم ، بین کارفرما و همکارکارمند منعقد می شود. 

۱-مشخصات طرفین 

کارفرما/نماینده قانونی کارفرما:                        ف                         به شماره شناسنامه             صادره از                        کدملی                       متولد                       

 همراه                               بنشانی    

و (کارمند) / خانم /آقای                          فرزند                       شماره شناسنامه                        

 شماره ملی                    تاریخ تولد                        به نشانی   

نام و نام خانوادگی و تلفن ونشانی  دو نفر از معرفین  وافرادی که در موقع ضرورت بتوان با آنها تماس گرفت .

 

۲- نوع قرارداد:   موقت

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد:

 کارمند امور دفتری واداری دردفتر وخارج ازدفتر

تعهدات کارمند :

۱-۳- کارمند متعهد است  درساعات مقرر در کار خود حاضر و نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید

۲-۳ -کلید دفتر همزمان با امضای این قرار داد تحویل کارمند گردید و کارمند ملزم به مراقبت و حفاظت و امانتداری نسبت به کلیه لوازم مدارک و اسناد موجود در دفتر و نیز اطلاعات موجود در اسناد ومشاوره های صورت گرفته  میباشد .

۳-۳- کارمند متعهد گردید از هرگونه تما س غیر کاری غیر ضروری  در ساعات کار خودداری نماید .

۴-۳- کارمند ملزم است نسبت به انجام تکالیف زیر در ساعات کاری خود اقدام نماید :

۴-تعهدات کارمند :

۴-۱- تایپ و خدمات دفتری مربوط به   

 4- 2-پاسخگویی به تلفن های دفتر

۴- ۳- پذیرایی از ارباب رجوع و مدیر و پرسنل دفتر :

۴-۴- انجام سایرامورمربوط به دفتر و خارج دفتر برحسب نیازبه درخواست کارفرما و طبق  عرف

۵-کارمند مکلف است همواره  موازین  قانونی را در محیط کار  رعایت نماید .

۶–کارمند مکلف است نسبت به تمامی تکالیف و تعهدات خوددراین قرارداد اهتمام و تلاش کافی را بعمل آورد.                                                      

۷- کارمند مکلف است منافع وحقوق  کارفرما راکاملا” رعایت نماید و تمامی تلاش خود را نسبت به امانتداری در خصوص دفتر و وسایل موجود در آن ونیز رعایت امانتداری را نسبت به اطلاعات حاصله در محیط کار اعم از اطلاعات مراجعین و پرونده ها بنماید.

۸-کارمند مکلف است درراستای رازداری حرفه ای کلیه اطلاعات ارائه شده را بصورت امانت حفظ نموده واز ارائه اطلاعات حتی پس از قطع ارتباط همکاری بهر دلیل و تحت هر شرایط  بهر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی خودداری نماید.

۹-کارمند مکلف است در صورت توقف قطع یا فسخ یا اتمام مدت قراردادامانتداری خودرا نسبت به اطلاعات تحویلی رعایت نماید.

 10- محل انجام خدمات دفتری واداری از جانب کارمند در دفتر محل کارفرما واقع در میباشد.

۱۱-تاریخ انعقاد قرار داد :

۱۲-مدت قرارداد:از تاریخ             بمدت یکماه میباشد.

۱۳- ساعت کار روزانه: همه روزه به استثنای تعطیلات  رسمی

شنبه تا چهارشنبه ساعت   9:30الی۱۵ جهت امور خارج دفتر و از ساعت ۱۵الی ساعت  20 جهت امور دفتری (ساعت ۹ الی ۱۵ جهت امور خارج از دفتر و ۱۵ الی ۲۰ جهت امور داخل دفتر پیش بینی شده است .

بدیهی است در صورتیکه امور خارج دفتر جهت ارجاع نباشد کارمندمتعهد به حضور دردفتر و انجام امور دفتری خواهد بود .

۱۴- حق السعی: الف حقوق کارمند  بشرح زیر میباشد  . پرداختی  به کارمند با احتساب حقوق و کلیه مزایا و سنوات  ماهانه مبلغ

تومان خواهد بود .

پورسانت بشرح زیر میباشد

 

۱۵- کارمند متعهد به رعایت ضوابط امانتداری و اصول کاری در محل کار میباشد .

۱۶-هزینه های ایاب و ذهاب امور اداری خارج دفتر بعهده کارفرما و هزینه ایاب و ذهاب روزانه به دفتر و بالعکس بعهده کارمند میباشد .

۱۷- سایر مزایا: با توجه به تعیین پورسانت بشرح قرارداد پرداختی دیگری به جز مبلغ ثابت به  کارمند صورت نمی گیرد  .

۱۸-واریز حقوق و مزایا:

حقوق کارمند به حساب ملت  توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت میگردد.

۱۹- بیمه: بیمه تامین اجتماعی کارمندازتاریخ امضای قرارداد انجام خواهد شد.سهم کارمند  ازحق بیمه وفق قانون از حقوق ایشان کسر خواهد شد.

۲۰- شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است. فسخ قرارداد ۲۰روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام میشود.

– عدم رضایت کارفرما از طرف  کارمند

– تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

– تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی   

-عدم تمایل کارمند به همکاری با دفتر

بدیهیست با اتمام قرارداد طرفین تعهدی به ادامه قرارداد نخواهندداشت و شرایط اعلام فسخ صرفا مربوط به  طول مدت قرارداد خواهد بود.

۲۱- کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک  داور بصورت قطعی ولازم الاجراء حل و فصل گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجراء است . درمواردی که الزاما در صلاحیت مراجع مربوط به حل و اختلاف کارگر و کارفرما میباشد توسط مرجع مربوطه حل و فصل خواهد شد .

                 محل امضاء کارفرما                           

 

 

 

  محل امضاء کارمند    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.