آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشره از ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آراء وحدت رویه قضایی
منتشره از۱۴۰۱/۰۳/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
رأی شماره ۱۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت‌وزیران که بر اساس آن کلیه شکایات واصله علیه اعضاء هیأت‌مدیره، دادستان و بازرسان کانون‌ها به شورای‌عالی ارسال می‌گردد. شورای‌عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی‌های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند، ابطال شد

رأی شماره ۱۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن که تحت‌عنوان کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره ۱۹۲۲۶/۱/۶۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر زنگی‌آباد ابطال شد

رأی شماره ۱۵۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جدول‌های شماره ۱، ۲ و ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره ۹۰۰۵/۹۴/۴/ش ـ ۱/۷/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد که عدم ارسال تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد قانون را تجویز کرده ابطال شد

رأی شماره ۱۵۹ هیأت‌عمومی دیوان علت اداری با موضوع: قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مرند که تحت‌عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است ابطال شد

رأی شماره ۱۶۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰/۹۸/۲۰۰ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، ابطال شد

رأی شماره ۱۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت اخیر بخشنامه شماره ۲۸۷۲/۲۰۹/د ـ ۱/۹/۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه اعمال مرخصی زایمان پرسنل مشمول خدمات پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ بخشنامه ۱۰/۱۴ به شماره ۲۴۰۸/۹۷/۱۰۰۰ ـ ۵/۳/۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی که بر اساس آن علی‌الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه بر اساس ضرایب مقطوع شده، ابطال شد

رأی شماره ۱۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲۸۳۹۶/۰۶ ـ ۳/۷/۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصاً شن و ماسه، ابطال شد

رأی شماره ۱۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری ایوانکی، جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بسطام، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری درجزین، ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری سرخه، صفحه ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شاهرود و ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری مهدی‌شهر که در خصوص تأمین هزینه پارکینگ به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۸ مصوبه شماره ۹ ـ۱۳/۵/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر جوانرود در خصوص اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۹۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری سمنان که تحت‌عنوان استفاده از کاربری‌های غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد

رأی شماره ۱۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۲۹۲/۹۶/۲۸ ـ ۸/۸/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش‌افزوده بر تراکم‌های ساختمان، در حدی که متضمن پیش‌بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیرنقدی است، ابطال شد

رأی شماره‌های ۱۹۲ الی ۲۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت چهارنفره استان، ابطال شد

رأی شماره‌های ۲۴۱ الی ۲۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با موضوع کارمندان رسمی آزمایشی، ابطال شد

رأی شماره ۲۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری بوشهر که در خصوص عوارض بر استحصال بوده و منصرف از عوارض پذیره است، از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۲۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های کشور که بر اساس آن تبدیل وضعیت اشخاص قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان‌پذیر اعلام شده است، بنابراین مقرره مزبور در حدی که متضمن تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صرفاً به تشخیص دبیرکل است ابطال می‌شود

رأی شماره ۲۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی و حق‌الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۲۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵/۹۹/۲۱۱۷۶/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی و دریافت بهای خدمات، ابطال شد

رأی شماره ۳۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۰/۲۹۹۶۹۶ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۸ شهردار تهران در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران ابطال شد

رأی شماره ۳۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۵۱۶/۹۸/۲۰۰ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۸ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عنوان تهاتر، اعتبار، استرداد و یا کسر از سایر مالیات‌های ارزش‌افزوده مورد پذیرش واقع نخواهد شد، ابطال شد

رأی شماره ۳۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز پایانی نامه شماره ۳۳ ـ ۷/۱/۱۳۹۸ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته است «حق‌الامتیاز پمپ‌بنزین مستقل از جایگاه و قبل از احداث از سوی مراجع قانونی اخذ می‌گردد. لذا عرضه آن مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون می‌باشد» از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۳۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ شهرداری رشت که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد

رأی شماره ۳۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۳ ـ۹۷ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۹۹ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و تعرفه شماره ۴۰۲ ـ۱۴۰۰ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری خورزوق که تحت‌عنوان آتش‌نشانی و فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.