نوشته‌ها

نمونه مبایعه نامه ماشین آلات

/
مبایعه نامه ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1- فروشنده : شرکت           …