نوشته‌ها

موانع ازدواج در حقوق ایران

/
موانع نکاح اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها ما…