بایگانی برچسب: اجاره نامه سوله و ماشین آلات

نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

آلات 1 - نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

بسمه تعالی   قرارداد اجاره: ۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ                          در محل             فیمابین آقای  بمشخصات                               که در این قرارداد موجر (مالک ) نامیده میشود از یکطرف و شرکت بمشخصات          بمدیریت                        و دارندگان حق امضای                 بمشخصات                 که در این قرارداد مستاجر نامیده میشود و اعضای هیات مدیره شرکت مستاجر بمشخصات               که در این قرارداد […]