کتاب الکترونیکی حقوقی انگلیسی حقوق قرارداد CONTRACT LAW-A COMPARATIVE INTRODUCTION

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

EBOOK -CONTRACT LAW-A COMPARATIVE INTRODUCTION

توضیحات

کتاب الکترونیکی حقوقی انگلیسی حقوق قرارداد CONTRACT LAW-A COMPARATIVE INTRODUCTION نوشته JAN M.Smits  ویرایش سوم اکتبر ۲۰۲۰