وقف در قوانین متفرقه قانون دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری، قانون شورای حل اختلاف، قانون تملک آپارتمان ها، قانون زمین شهری، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون شهرداری، قانون پیش فروش ساختمان ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۱۰ ، آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/ ۸/ ۱۳۱۷، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون جمهوری اسلامی ایران به همراه: آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)، آرای دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون دادرسی مدنی

ماده ۵۲

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

نظریه مشورتی :

نظریه :

.. عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ( موضوع ماده ۵۲ ق ا د. م ) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوا نموده و دادگاه فقط می تواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید؛…

توضیحات

وقف در قوانین متفرقه

قانون دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری، قانون شورای حل اختلاف، قانون تملک آپارتمان ها، قانون زمین شهری، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، قانون تسهیل ازدواج جوانان،

قانون شهرداری، قانون پیش فروش ساختمان ، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۱۰ ،

آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۷/ ۸/ ۱۳۱۷، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون جمهوری اسلامی ایران

به همراه: آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)، آرای دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی

فرمت فایل:PDF و Word

تعداد صفحات: ۴۰

تاریخ نشر در سایت: ۱۶/ ۰۲/ ۱۴۰۲

وقف در قوانین متفرقه قانون دادرسی مدنی
ماده ۵۲
در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و یا امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
نظریه مشورتی : نظریه :
.. عدم ذکر عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت در دادخواست ( موضوع ماده ۵۲ ق ا د. م ) به منزله آن است که دادخواست دهنده صرفاً از ناحیه خود اقدام به طرح دعوا نموده و دادگاه فقط می تواند به عنوان اصیل در مورد وی اتخاذ تصمیم نماید؛ مگر این که مفاد دادخواست گویای این مطلب باشد که دادخواست دهنده نظرش بر قیومیت ، تولیت بوده است که در این صورت با اخذ توضیح از خواهان اشکال برطرف می شود .  نظریه شماره ۷/  ۸۵۳۱ مورخه  ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۲ ا . ح . ق .
ماده ۸۴
 در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی