وقف در فقه

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب وقف – لمعه دمشقیه

مباحث فقهی مرتبط با وقف در کتاب تحریر الوسیله

حبس و ملحقات ـ صدقه

جامع الشتات في أجوبه السؤالات

وقف در رساله اجوبه الاستفتائات (مقام معظم رهبری)

توضیحات

وقف در فقه

کتاب وقف ـ لمعه الدمشقیه

تعریف وقف :

وقف عبارت است از محبوس نمودن اصل و آزاد گذاردن منفعت آن .

وقف در فقه

الفاظ صیغه در وقف

لفظ صریح در وقف عبارت است از : وقفت ( وقف نمودم ) .

و اما الفاظ : حبست (حبس کردم ) ، سبلت ( در راه خدا قرار دادم ) ،

حرمت ( تصرف در اصل را ممنوع کردم ) و تصدقت (صدقه قرار دادم ) .

تمام نیاز به قرینه داشته و بدون آن بر وقف دلالت ندارند .

وقف در فقه

احکام وقف :

الف : لزوم وقف منوط است به این که با اجازه واقف آن را قبض کنند .

بنا براین ،  اگر پیش از قبض واقف فوت کند وقف باطل می شود .

ب : اگر حیوانی را وقف کنند شیر و پشمی که در وقت عـقد موجود هستند نیز در وقف داخلند مشروط به  این که آن دو را استثناء نکرده باشند .

ج : وقتی وقف به طور تمام در خارج واقع شد رجوع در آن جائز نیست .

د : شرائط وقف

صحت وقف مشروط به شرائطی است که ذیلا بیان می شوند :
۱ – تنجیز
۲- دوام
۳ – اقباض ( مال موقوفه را واقف به قبض موقوف علیهم بدهد ) .
۴ – واقف مال موقوفه را از ملک خود خارج کند
شرائط مال موقوفه :
مال موقوفه باید دارای شرائطی به شرح ذیل باشد :
۱- آن که عین باشد .
۲ – باید مملوک باشد .
۳- عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و به عبارت دیگر :
استفاده از آن موقوف به زوال عین نباشد .
۴- قبض دادنش به موقوف علیهم ممکن باشد .
فرع :
اگر واقف مالی را که ملکش نیست وقف کرد لزوم آن وابسته به اجازه مالکش می باشد .
فرع :
مالی که مشاع بوده و هنوز تفکیک نشده وقفش جائز و مشروع است همان طوری که مال تقسیم شده را می توان وقف نمود .
 شرط در واقف :
شرط در واقف آن است که باید کامل باشد .
اجازه مالکش می باشد .