وقف در فقه

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب وقف – لمعه دمشقیه

مباحث فقهی مرتبط با وقف در کتاب تحریر الوسیله

حبس و ملحقات ـ صدقه

جامع الشتات في أجوبه السؤالات

وقف در رساله اجوبه الاستفتائات (مقام معظم رهبری)

توضیحات

وقف در فقه