وقف در آرای دیوان عدالت اداری

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رأی شماره ۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

شماره هـ  / ۱۱۶ / 92 – 30  /  2  /  1396

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره داد نامه ۸۲ مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ با موضوع :

« ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸ ت ۴۲۴۸۴ ک ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب جهت درج در روزنامه رسمی» به پیوست ارسال می گردد  ….

توضیحات

وقف درآرای دیوانعدالت اداری

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

وقف درآرای دیوانعدالت اداری

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره داد نامه ۸۲ مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ با موضوع :

« ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸ ت ۴۲۴۸۴ ک ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و جهت درج در روزنامه رسمی»

به پیوست ارسال می گردد  .

وقف درآرای دیوانعدالت اداری

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

مهدی دربین

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

« ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸ ت ۴۲۴۸۴ ک ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸

تاریخ تصویب جهت درج در روزنامه رسمی»

به پیوست ارسال می گردد  .

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

مهدی دربین

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  با موضوع :

« ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸ ت ۴۲۴۸۴ ک ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸

تاریخ تصویب جهت درج در روزنامه رسمی»

به پیوست ارسال می گردد  .

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

مهدی دربین

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 با سلام
« ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸ ت ۴۲۴۸۴ ک ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸
 تاریخ تصویب جهت درج در روزنامه رسمی»
به پیوست ارسال می گردد  .
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 با سلام
« ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸ ت ۴۲۴۸۴ ک ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸
 از تاریخ تصویب جهت درج در روزنامه رسمی»
به پیوست ارسال می گردد  .
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین  با سلام