وقف در آرای دیوان عالی کشور

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آرای دیوان عالی کشور :

رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

۱- اگر در وقف نامه راجع به انجام مصارف وقف به کلمه جمع و تشریک در یک عمل تعبیر شده باشد در این صورت نظارت ناظر تصویبی است.

۲- مادام که کسی مدعی تولیت نشده دخالت اداره اوقاف در موقوفه بی اشکال است.

حکم شماره :  ۱۳۶۲۲ –  25 / 5 / 16 رویه قضائی ، تألیف احمد متین

 

رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

چون تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است و بایستی در دادگاه حوزه وقوع مال غیر منقول اقامه شود…

توضیحات

وقف درآرای دیوانعالی کشور

وقف درآرای دیوانعالی کشور

آرای دیوان عالی کشور :

رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

۱- اگر در وقف نامه راجع به انجام مصارف وقف به کلمه جمع و تشریک در یک عمل تعبیر شده باشد

در این صورت نظارت ناظر تصویبی است.

۲- مادام که کسی مدعی تولیت نشده دخالت اداره اوقاف در موقوفه بی اشکال است.

حکم شماره :  ۱۳۶۲۲ –  ۲۵ / ۵ / ۱۶ رویه قضائی ، تألیف احمد متین

وقف درآرای دیوانعالی کشور

رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

چون تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است و بایستی در دادگاه حوزه وقوع مال غیر منقول اقامه شود.

حکم شماره :  ۱۷۲۱- ۱ / ۱۱ / ۳۱ رویه قضائی ،  تألیف احمد متین

 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی ) :
داد نامه تجدید نظر خواسته به جهات زیر مخدوش است
آرای دیوان عالی کشور :
رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
۱- اگر در وقف نامه راجع به انجام مصارف وقف به کلمه جمع و تشریک در یک عمل تعبیر شده باشد
در این صورت نظارت ناظر تصویبی است.
۲- مادام که کسی مدعی تولیت نشده دخالت اداره اوقاف در موقوفه بی اشکال است.
حکم شماره :  ۱۳۶۲۲ –  ۲۵ / ۵ / ۱۶ رویه قضائی ، تألیف احمد متین
رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
 چون تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است و بایستی در دادگاه حوزه وقوع مال غیر منقول اقامه شود.
حکم شماره :  ۱۷۲۱- ۱ / ۱۱ / ۳۱ رویه قضائی ،  تألیف احمد متین
 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب حقوقی ) :
داد نامه تجدید نظر خواسته زیر مخدوش است
آرای دیوان عالی کشور :
رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
۱- اگر در وقف نامه راجع به انجام مصارف وقف به کلمه جمع و تشریک در یک عمل تعبیر شده باشد
در این صورت نظارت ناظر تصویبی است.
۲- مادام که کسی مدعی تولیت نشده دخالت اداره اوقاف در موقوفه بی اشکال است.