وقف در آرای دیوان عالی کشور

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آرای دیوان عالی کشور :

رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

۱- اگر در وقف نامه راجع به انجام مصارف وقف به کلمه جمع و تشریک در یک عمل تعبیر شده باشد در این صورت نظارت ناظر تصویبی است.

۲- مادام که کسی مدعی تولیت نشده دخالت اداره اوقاف در موقوفه بی اشکال است.

حکم شماره :  ۱۳۶۲۲ –  25 / 5 / 16 رویه قضائی ، تألیف احمد متین

 

رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

چون تولیت یکی از حقوق ناشی از مال غیرمنقول است و بایستی در دادگاه حوزه وقوع مال غیر منقول اقامه شود…

توضیحات

وقف در آرای دیوان عالی کشور