وقف به همراه : آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)،آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، آرای دادگاه انتظامی قضات، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان، نظریات حقوقی، نشست های قضایی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

وقف

زيرنويس :

1-  الف ) در مبحث وقف به « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/ 10/ 1363 مجلس شورای اسلامی » و « قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  آب و اراضی موقوفه مصوب 28/ 1/ 1363  مجلس شورای اسلامی » و نیز مجموعه اوقاف از انتشارات این معاونت مراجعه شود.

 

آرای دیوان عالی کشور :

رأی وحدت رویه :

نظر به آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۱۰ دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت « نسلاً بعد نسل» مندرج در وقف نامه …

توضیحات

وقف

به همراه : آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)،آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، آرای دادگاه انتظامی قضات، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان، نظریات حقوقی، نشست های قضایی

فرمت فایل:PDF و Word

تعداد صفحات: ۳۷۲

تاریخ نشر در سایت: ۱۶/ ۰۲/ ۱۴۰۲