وقف به همراه : آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)،آرای وحدت رویه، آرای اصراری، آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، آرای دادگاه انتظامی قضات، نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان، نظریات حقوقی، نشست های قضایی

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

وقف

زيرنويس :

1-  الف ) در مبحث وقف به « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/ 10/ 1363 مجلس شورای اسلامی » و « قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  آب و اراضی موقوفه مصوب 28/ 1/ 1363  مجلس شورای اسلامی » و نیز مجموعه اوقاف از انتشارات این معاونت مراجعه شود.

 

آرای دیوان عالی کشور :

رأی وحدت رویه :

نظر به آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۱۰ دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت « نسلاً بعد نسل» مندرج در وقف نامه …

توضیحات

وقف در قانون مدنی

به همراه : آیات الهی، قواعد فقهی، نظریات فقهی حضرت امام (ره)،آرای وحدت رویه، آرای اصراری،

آرای دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های تجدید نظر، آرای دادگاه انتظامی قضات،

نظریات مشورتی، نظریات شورای نگهبان، نظریات حقوقی، نشست های قضایی

فرمت فایل:PDF و Word

تعداد صفحات: ۳۷۲

تاریخ نشر در سایت: ۱۶/ ۰۲/ ۱۴۰۲

وقف در قانون مدنی

زیرنویس : ۱-  الف ) در مبحث وقف به « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی » و « قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،  آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۳  مجلس شورای اسلامی » و نیز مجموعه اوقاف از انتشارات این معاونت مراجعه شود.
آرای دیوان عالی کشور : رأی وحدت رویه :
نظر به آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۱۰ دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت « نسلاً بعد نسل» مندرج در وقف نامه و وصیت نامه ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده می شود :

مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل و در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است، نه تشریک.

از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقی ماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی تواند شرکت نماید.

مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید.

هم چنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رأی شعبه ۱ و ۶ و موضوعاً صحیح است.

رأی وحدت رویه شماره ۳۵۶۱ مورخه ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۴۲

 رأی وحدت رویه :

به موجب ماده ۱۶ آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۳۰/ ۹/ ۱۳۵۶ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و