نمونه موافقت ‌نامه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه

موافقت ‌نامه

توضیحات

این موافقت ‌نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود در تاریخ ………………………… بین ……………………………… که در این پیمان کار فرما نامیده می شود، از یک ‌سو، و ………………………………….. که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از …