نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است

توضیحات

نمونه دادنامه حقوقی اقرار

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اقرار – اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است

اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است.

رأی نهایی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ دادنامه قطعی: ۳۰/۱۰/۱۳۸۳

شماره دادنامه قطعی: ۰۴۸۱

رأی دادگاه

موضوع پرونده شماره ۴۷/۸۲ این دادگاه دعوای تجدیدنظر آقایان و خانم­ها  با وکالت آقای به طرفیت آقای نسبت به دادنامه دادگاه عمومی سابق تهران است.

الف) اقرار و اعلام اینکه آقایان ب… و ت و م ……. فرزندان مرحوم ک. در هنگام تنظیم آن سند دارای اموال مشترک بوده ­اند؛

نمونه دادنامه حقوقی اقرار

اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است.
رأی نهایی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ دادنامه قطعی: ۳۰/۱۰/۱۳۸۳
شماره دادنامه قطعی: ۰۴۸۱
رأی دادگاه
موضوع پرونده شماره ۴۷/۸۲ این دادگاه دعوای تجدیدنظر آقایان و خانم­ها  با وکالت آقای به طرفیت آقای نسبت به دادنامه دادگاه عمومی سابق تهران است.
الف) اقرار و اعلام اینکه آقایان ب… و ت و م ……. فرزندان مرحوم ک. در هنگام تنظیم آن سند دارای اموال مشترک بوده ­اند؛
اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است.
رأی نهایی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ دادنامه قطعی: ۳۰/۱۰/۱۳۸۳
شماره دادنامه قطعی: ۰۴۸۱
رأی دادگاه
موضوع پرونده شماره ۴۷/۸۲ این دادگاه دعوای تجدیدنظر آقایان و خانم­ها  با وکالت آقای به طرفیت آقای نسبت به دادنامه دادگاه عمومی سابق تهران است.
الف) اقرار و اعلام اینکه آقایان ب… و ت و م ……. فرزندان مرحوم ک. در هنگام تنظیم آن سند دارای اموال مشترک بوده ­اند؛
الف) اقرار و اعلام اینکه آقایان ب… و ت و م ……. فرزندان مرحوم ک. در هنگام تنظیم آن سند دارای اموال مشترک بوده ­اند؛
اقرار دلالت بر امر یا اموری دارد که قبل از آن واقع شده است.
رأی نهایی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ دادنامه قطعی: ۳۰/۱۰/۱۳۸۳