نظر توضیحی در خصوص اظهار نظر فقهی شماره ۵۸۵۰ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۷۳ فقهای شورای نگهبان به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 9 / 5 / 1373       شماره :  هـ / 72 / 199

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة تأییداتهم)

با سلام و تحیات ؛

بازگشت به نامه شماره :  ۵۸۵۰ – 29 / 3 / 73  مبنی بر اظهار نظر نسبت به مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور

توضیحات

نظرتوضیحی اظهارنظر فقهی شماره۵۸۵۰

نظر توضیحی در خصوص اظهار نظر فقهی شماره ۵۸۵۰ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۷۳

فقهای شورای نگهبان به همراه نظریه فقهی شورای نگهبان

نظرتوضیحی اظهارنظر فقهی شماره۵۸۵۰

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با سلام و تحیات ؛

بازگشت به نامه شماره :  ۵۸۵۰ – ۲۹ / ۳ / ۷۳  مبنی بر اظهار نظر نسبت به مواد ۴ و ۵

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به اطلاع می رساند ،

 اکثریت اعضای جلسه مورخ ۱ / ۵ / ۷۳  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مذکور در نامه فوق الاشعار را به کیفیت اعلام شده جهت ابطال مورد شکایت ،
کافی و وافی تشخیص نداده اند .
با توجه به این که شاکی ابطال مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را فقط از حیث خلاف شرع بودن درخواست نموده اند ،
 لطفاً نظریه صریح و منجز در خصوص ادعای مذکور اعلام فرموده تا موجبات ابطال یا عدم ابطال آن فراهم گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
اسماعیل فردوسی پور
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)
با سلام و تحیات ؛
بازگشت به نامه شماره :  ۵۸۵۰ – ۲۹ / ۳ / ۷۳  مبنی بر اظهار نظر نسبت به مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات
اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به اطلاع می رساند ،
 اکثریت اعضای جلسه مورخ ۱ / ۵ / ۷۳  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مذکور در نامه فوق الاشعار را به کیفیت اعلام شده جهت ابطال مورد شکایت ،
کافی و وافی تشخیص نداده اند .
با توجه به این که شاکی ابطال مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را فقط از حیث خلاف شرع بودن درخواست نموده اند ،
 خصوص ادعای مذکور اعلام فرموده تا موجبات ابطال یا عدم ابطال آن فراهم گردد.