نظر توضیحی در خصوص اظهار نظر فقهی شماره ۴۱۷۹ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۷۱ فقهای شورای نگهبان

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تاریخ : 24 / 1 / 1372            شماره : هـ / 71 / 171

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامة تأییداتهم)

با سلام و تحیات ؛

عطف به نامه شماره 4179 – 16 / 12 / 71  آن شورا و پیرو نامه شماره هـ / 71 / 171 مورخ 27 / 10 / 71 این دیوان ، چون خانم …………  در داد خواست تقدیمی ،

توضیحات

نظرتوضیحی درخصوص اظهارنظر فقهی

نظرتوضیحی درخصوص اظهارنظر فقهی شماره ۴۱۷۹ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۷۱ فقهای شورای نگهبان

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با سلام و تحیات ؛

عطف به نامه آن شورا

پیرو نامه شماره این دیوان ،

نظرتوضیحی درخصوص اظهارنظر فقهی

چون خانم …………  در داد خواست تقدیمی ، تبصره ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نیز مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است

طرح و رسیدگی به پرونده مستلزم آگاهی هیأت عمومی از نظر فقهای محترم در خصوص تمام مورد می باشد .

مقرر فرمایید نظر تکمیلی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم اعلام گردد.

رئیس عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد

محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)

با سلام و تحیات ؛

عطف به نامه آن شورا

پیرو نامه شماره مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۷۱ این دیوان ،

چون خانم …………  در داد خواست تقدیمی ، تبصره ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نیز مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است
طرح و رسیدگی به پرونده مستلزم آگاهی هیأت عمومی از نظر فقهای محترم در خصوص تمام مورد می باشد .
مقرر فرمایید نظر تکمیلی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم اعلام گردد.
رئیس عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان (دامه تأییداتهم)
با سلام و تحیات ؛
عطف به نامه  آن شورا
پیرو نامه شماره این دیوان ،
چون خانم …………  در داد خواست تقدیمی ، تبصره ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را نیز مغایر با موازین شرعی اعلام نموده است
طرح و رسیدگی به پرونده مستلزم آگاهی هیأت عمومی از نظر فقهای محترم در خصوص تمام مورد می باشد .
مقرر فرمایید نظر تکمیلی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم اعلام گردد.
رئیس عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد