نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یک صد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در خصوص آیین نامه چگونگی هزینه …

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۴۷۰۵۱ هـ / ب             1 / 8 / 1392

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران …

توضیحات

نظریههای رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یک صد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در خصوص آیین نامه چگونگی هزینه …

شماره ۱۵۶۸ هـ  / ب              ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نظریههای رییس مجلس شورای

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰ / ت۴۸۳۰۳ھ

مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۱ ، موضوع : « اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

حج و اوقاف و امور خیریه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات

دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و

پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و

ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و

اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن

بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ، ملغی الاثر خواهد بود.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰ / ت۴۸۳۰۳ھ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۱ ،
موضوع : « اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» متعاقب
بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده
واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام
نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و