نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یک صد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۵۱۰۱۰ هـ ب      15 / 8 / 1390

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۷۶۶/ ت ۴۱۲۹۲ھ مورخ 9 / 8 / 1389، موضوع « اصلاح مصوبه شماره …

توضیحات

نظریههای رییس مجلس موضوع

نظریههای رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به

« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یک صد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »

شماره ۵۱۰۱۰ هـ ب      ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۷۶۶/ ت ۴۱۲۹۲ھ

مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۸۹، موضوع « اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶ / ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۱

ناظر به آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ،

مصوب ۱۳۸۰ » ،

نظریههای رییس مجلس موضوع

متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستنداً

به صدر ماده واحده و تبصره (۴)  الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد

و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آئین نامه

اجرائی آن ، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این

جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ،
آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
[ توضیح این که شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد . ]
شماره ۵۱۰۱۰ هـ ب      ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰
 جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به
شماره ۱۷۶۷۶۶/ ت ۴۱۲۹۲ھ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۸۹، موضوع
« اصلاح مصوبه شماره ۵۳۴۵۶ / ت ۲۷۲۵۷هـ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۱ ناظر به آئین نامه
اجرائی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۸۰ » ،
متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴)  الحاقی به « قانون