نظریه های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یک صد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون …

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 1568 هـ  / ب              21 / 1 / 1392

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰ / ت۴۸۳۰۳ھ مورخ 27 / 8 / 1391 ، موضوع : « اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی…

توضیحات

نظریههای رییس شورای اسلامی موضوع

نظریههای رییس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یک صد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون …

شماره ۱۵۶۸ هـ  / ب              ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۸۳۲۰ / ت۴۸۳۰۳ھ

نظریههای رییس شورای اسلامی موضوع

مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۱ ، موضوع : « اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان

حج و اوقاف و امور خیریه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات

دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و

پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و

ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و

اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن
بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به این که عبارت : « از محل وجوه موضوع ماده (۱۳۴) آئین نامه » از حیث اطلاق ، چون
متضمن جواز اخذ وجوهی بابت حق الاداره امور اماکن مذهبی توسط ادارات اوقاف و امور خیریه
می گردید مغایر بودن آن در رأی قطعی این هیأت ، متضمن نظر رئیس محترم مجلس شورای
شماره ۱۵۶۸ هـ  / ب              ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به
شماره ۱۶۸۳۲۰ / ت۴۸۳۰۳ھ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۱ ، موضوع : « اصلاح آئین نامه اجرائی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی
«هیأت بررسی و