نظریه شورای نگهبان ماده۱۰۱ نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 44847 / 30 / 90

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص سئوال شرعی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان…

توضیحات

نظریه شورای نگهبان ماده۱۰۱

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداری

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان می باشد.

به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان – محمدرضا علیزاده

نظریه شورای نگهبان ماده۱۰۱

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.

دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه – علی محمدی

در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.

دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه – علی محمدی

در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.

دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه – علی محمدی

در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.
دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه – علی محمدی
در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.
دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه – علی محمدی
در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.
دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور و خیریه – علی محمدی
در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است.
دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور و خیریه – علی محمدی