نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره 44847 / 30 / 90           مورخ 29 / 9 / 1390

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص سئوال شرعی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. …

توضیحات

نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداری

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص
سئوال شرعی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور درج در روزنامه
رسمی ارسال می گردد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – محمدرضا علی زاده
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به موجب ماده واحده مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شورای
اسلامی اصلاح و در تاریخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۰ به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است.
به موجب تبصره ۴ این ماده واحده ، کلیه اراضی حاصل از تفکیک ، افراز و صدور سند مالکیت موضوع
تبصره ۳ از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می گیرد.

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص سئوال

شرعی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور درج در روزنامه رسمی

ارسال می گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان – محمدرضا علی زاده

نظریه شورای نگهبان در خصوص

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به موجب ماده واحده مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شورای اسلامی

اصلاح و در تاریخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۰ به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است.

به موجب تبصره ۴ این ماده واحده ، کلیه اراضی حاصل از تفکیک ، افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره

۳ از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می گیرد.

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص سئوال شرعی

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان – محمدرضا علی زاده

به موجب تبصره ۴