نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ( مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۷۳ )

۹۹۹,۰۰۰ ریال

در جلسه مورخ 13 / 4 / 1373  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، با توجه به بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورت جلسه آن پیوست است ، اعلام گردید که با اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ، اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه…

توضیحات

و نظریه شورای عالی شهرسازی

نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ( مصوب ۱۳ / ۴ / ۱۳۷۳ )

در جلسه مورخ ۱۳ / ۴ / ۱۳۷۳   با توجه به بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورت جلسه آن پیوست است.

که با اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اعلام گردید.

اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن که به منظور سامان دهی نیازهای سکونتی و خدماتی جمعیتی می باشد.

این جمعیت نزدیک به ۸ میلیون نفراست.

نظریه شورای عالی شهرسازی

با توجه به بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورت جلسه آن پیوست است.

که با اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اعلام گردید.
اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن که به منظور سامان دهی نیازهای سکونتی و خدماتی جمعیتی می باشد.
با توجه به بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورت جلسه آن پیوست است.
که با اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اعلام گردید.
اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن که به منظور سامان دهی نیازهای سکونتی و خدماتی جمعیتی می باشد.
با توجه به بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورت جلسه آن پیوست است.
که با اجرای قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها اعلام گردید.
اهداف طرح جامع تهران و کنترل توسعه فیزیکی آن که به منظور ساما ندهی نیازهای سکونتی و خدماتی جمعیتی می باشد.
با توجه به بررسی کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورت جلسه آن پیوست است.